Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Stavební řád

Stavební řád

Krajský úřad Libereckého kraje s účinností od 1.1. 2001 dle zákona č. 132/2000 Sb. (zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze) a s účinností od 1.1.2003 dle zákona č. 320/2002 Sb. (zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů) zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu. Dále vykonává přenesenou působnost ve věcech uvedených v ust. § 67, písmeno a), c), g) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Tato činnost byla organizačně začleněna pod odbor územního plánování a stavebního řádu.

Na oddělení stavebního řádu přicházejí ze všech stavebních úřadů odvolání proti jejich rozhodnutím, podněty k zahájení přezkumných řízení a různé stížnosti. Zaměstnanci na oddělení stavebního řádu se musí při jednotlivých případech seznamovat s kompletním spisem, projektovou dokumentací stavby, zákresy v mapách, a také s námitkami účastníků řízení a stanovisky dalších orgánů státní správy, které při povolování staveb v území hájí své zájmy. Na základě podrobného posouzení vydávají konečná rozhodnutí, proti kterým se již nelze dále odvolávat. Pokud jsou daná rozhodnutí napadnuta u soudu, vypracovávají vyjádření k žalobě a připravují materiály nutné ke kvalitní obhajobě svých stanovisek. Pravidelnou kontrolní činností zajišťují dodržování zákonných povinností stavebních úřadů, pořádáním porad a další metodickou činností zajišťují u obecních stavebních úřadů znalost průběžně se měnících právních předpisů.


   Územní působnost pracovníků oddělení stavebního řádu                                            Územní působnost stavebních úřadů v Libereckém krajiPůsobnost stavebních úřadů v LKZákladními předpisy pro činnost na úseku stavebního řádu jsou:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech 
 • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a  územně plánovací dokumentaci 
 • vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  
 • vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení 
 • vyhláška č. 526/2006 Sb. prováděcí ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  účinná od 26.8.2009 - nahradila vyhl. č.137/1998 Sb.,o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění, účinnou do 25.8.2009 
 • vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb s účinností od 18.11.2009  nahradila vyhlášku č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění
 • zákon č.500/2004 Sb. správní řád 
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení )
 • zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
  zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů
 • Zákon č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, zákon č.122/2004 Sb., o válečných hrobech
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Činnost na úseku stavebního řádu

 • Odbor územního plánování a stavebního řádu, je ve smyslu výše uvedených předpisů odvolacím orgánem podle § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. správní řád pro prvoinstanční rozhodnutí a správním orgánem nadřízeným dle § 95 odst.1 zák. č. 500/2004 Sb. vůči obecným stavebním úřadům měst a obcí Libereckého kraje

Na úseku stavebního řádu odbor vyřizuje:


 • odvolání podaná účastníky správního řízení  
 • podněty k přezkumnému řízení  
 • podněty k přezkoumání opatření obecných stavebních úřadů měst a obcí  
 • Vyřizuje ve spolupráci se sekretariátem ředitele krajského úřadu petice, stížnosti, oznámení a podněty v rozsahu své působnosti (zák. č. 85/1990 Sb.)
 • Provádí řízení a vydává rozhodnutí jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více okresů, případně může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož územním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.
 • Řeší rozpory mezi správními orgány ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 správního řádu
 • Vykonává kontrolní, odbornou a konzultační činnost vůči obecným stavebním  úřadům na území kraje  
 • Provádí výkon dozoru ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona
 • Poskytuje informace v rámci své působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • V případě ukládání dokumentací staveb a nahlížení do spisů jím vedených správních řízení  postupuje podle ust. § 38 správního řádu a § 168 odst. 2 stavebního zákona
 • Podílí se na odborné přípravě zaměstnanců městských a obecních úřadů pro vykonání zkoušky zvláštní způsobilosti

Agenda RUIAN:

 • Výkon agendy registru územní identifikace se řídí zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 227/2009 Sb., zákon č. 100/2010 Sb., zákon č. 424/2010 Sb., zákon č. 263/2011 Sb. a zákon č. 167/2012 Sb.) a dále vyhláškou č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou se provádí zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 • Krajský úřad Libereckého kraje je dle výše uvedené legislativy editorem RÚIAN z pozice:

  1) obecného stavebního úřadu (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů);

  2) speciálního stavebního úřadu

  Oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen „OSŘ“), jakožto stavební úřad má tedy povinnost zapisovat údaje do INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE (ISÚI), v případě řízení, jím vedených v prvním stupni. Informační systém územní identifikace – slouží k podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, je agendovým informačním systémem veřejné správy; jeho prostřednictvím se zapisují údaje do RÚIAN.  

 • OSŘ dále provádí kontrolní činnost v oblasti zápisů údajů do RÚIAN (s odkazem na ust. § 25 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a ve vazbě na čl. 5 materiálu schváleného usnesení vlády ze dne 11.9.2013 č. 689). V případě oddělení stavebního řádu je kontrola zaměřena na obce s obecním stavebním úřadem v souvislosti se zápisem identifikačních údajů o kolaudovaných stavbách, údajích o jeho vazbách na ostatní územní prvky (katastrální území, parcela, v případě statutárních měst také vazba na MOMC), definičních bodech stavebního objektu; typu stavebního objektu, způsob využití; a technickoekonomické atributy. V těchto obcích dále OSŘ provádí kontrolu údajů zapisovaných samotnou obcí dle ust. § 43 zák. č. 111/2009 Sb. (definiční čáry ulic, části obce, údaje o městském obvodu nebo městské části, je-li obec územně členěným statutárním městem, údaje o jednotlivých městských částech).

Oddělení stavebního řádu dále vykonává:

 • výkon přenesené působnosti dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, kdy v této souvislosti vydává souhlas k provozování jak nově zřízeného veřejného pohřebiště, tak i ke změnám, popř. úpravám při vydávání řádu veřejného pohřebiště

 • podrobnější informace k této agendě najdete v záložce „Pohřebnictví“ na stránkách odboru územního plánování a stavebního řádu: http://oupsr.kraj-lbc.cz/pohrebnictvi

Právník odboru ÚPSŘ

 • Poskytuje odbornou a metodickou pomoc stavebním úřadům v oblasti stavebního práva a souvisejících právních předpisů
 • Spolupůsobí s oddělením územního plánování při vydání opatření obecné povahy - Zásad územního rozvoje

Informace pro stavebníky - nové právní předpisy na úseku stavebního práva    účinné od 1.1.2007:
Zpracovávám...