Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní plánování

Předmět činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu

Předmětem činnosti Odboru územního plánování a stavebního řádu je správa územního rozvoje kraje, od kontroly zákonnosti jednotlivých stavebních povolení až po pořizování strategických rozvojových dokumentů na úrovni kraje. Oddělení stavebního řádu představuje nadřízený orgán obecním stavebním úřadům a řeší odvolání proti jejich rozhodnutím, žádosti o prošetření zákonnosti jejich postupu apod. Oddělení územního plánování kontroluje zákonnost procesu územního plánování u obcí a zajišťuje, že se obce rozvíjejí navzájem koordinovaně. Dále sbírá informace o území a na základě jejich rozboru vyhodnocuje, co a jak je třeba v území kraje řešit, ať už jde o dopravní problémy, ochranu přírodních hodnot, rozvoj ekonomických aktivit v území atd. Samozřejmostí pro obě oddělení je metodická činnost pro obecní úřady, tedy pořádání porad, zodpovídání dotazů, konzultace s úředníky i s občany.

Na oddělení územního plánování existují dva základní okruhy činností. Prvním je kontrola zákonnosti procesů, v rámci kterých si obce pořizují územní plány. Pořizování územního plánu obce je složitý proces o několika fázích, kdy je nutné komplexně prozkoumat stav území obce, její potřeby a záměry, návrh řešení poté vyladit s požadavky několika desítek dotčených orgánů státní správy, ať už jde o orgány ochrany přírody nebo správce technických sítí. Do celého procesu je vtažena i veřejnost, která má právo podávat námitky a připomínky. Z toho je zřejmé, že v celém průběhu pořizování je nutné řešit řadu střetů a sporů a vést mnohá jednání, při nichž funguje oddělení územního plánování jako garant zákonnosti. Druhým okruhem činnosti oddělení územního plánování je vlastní územní rozvoj kraje, tedy proces obdobný pořizování územního plánu pro obce, ovšem v nadmístním měřítku. Jsou shromažďovány informace o území, např. stav jeho dopravní infrastruktury, technických sítí, přírodních i kulturních hodnot a na základě analýzy těchto dat jsou plánovány rozvojové záměry a opatření. Zájmy kraje je třeba vždy důsledně vyjednávat se sousedními kraji a ministerstvy.

           Územní působnost pracovníků územního plánování

Zpracovávám...