Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Aktuality

Rok 2017


SRPEN

Úplná aktualizace ÚAP LK 2017
Dne 29. 8. 2017 krajské zastupitelstvo projednalo úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Libereckého kraje zpracovanou k 30. 6. 2017. Dokumentace ÚAP LK 2017 je k dispozici v Informačním systému pro územní plánování na adrese http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Uzemne-analyticke-podklady-Libereckeho-kraje/dokumentace-uap-lk.

Pokyny pro zpracování Nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK
Dne 29.8.2017 krajské zastupitelstvo schválilo ve smyslu § 38 odst. 3 stavebního zákona Pokyny pro zpracování Nového návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 1.  Pokyny jsou k dispozici v Informačním systému pro územní plánování na adrese http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-lk-rozpracovana/3-pokyny-pro-zpracovani-noveho-navrhu-aktualizace-c-1-zur-lk.

Novela stavebního zákona
Dne 31. 7. 2017 byl na webu Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti na svém webu zveřejnilo pracovní text celého stavebního zákona s vyznačením změn pro lepší orientaci. Pracovní materiál je k dispozici na adrese 
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novela-stavebniho-zakona-(1).

ČERVEN

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 2. 6. 2017 se na Krajském úřadě Libereckého kraje bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

KVĚTEN

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1
Dne 20. 5. 2017 nabyla účinnosti 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK).
Platné ZÚR ÚK ve znění Aktualizace č. 1 jsou k dispozici na webu Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/pravni-stav-zur-uk/ds-100157/archiv=0&p1=204650.

LEDEN

Úplná aktualizace ÚAPO 2016
K 31. 12. 2016 úřady územního plánování pořídily úplnou aktualizaci územně analytických podkladů obcí.
Rozdělovník na dílčí dokumentace ÚAP → ZDE.

Rok 2016

PROSINEC

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 6. 12. 2016 se na Krajském úřadě Libereckého kraje bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

LISTOPAD

GISDay 2016 
Ve dnech 14. – 16. 11. 2016 se OÚPSŘ podílel na akci GISDay Liberec 2016, která se konala na Technické univerzitě v Liberci, v budově G. Cílem KÚ LK bylo na třech stanovištích prezentovat Liberecký kraj a ukázat, jak a k čemu se na KÚ LK GIS využívá. K tomuto účelu jsme na prvním stanovišti využili tematických vrstev GIS, které byly vytištěny na průhledné fólie. Takto si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak se postupně tvoří mapa. Dalším stanovištěm byla velká puzzle mapa Libereckého kraje, na které se lokalizovala místa, kde se natáčely filmy. Posledním stanovištěm byly postery zástupců odborů, jež GIS aktivně využívají ke své práci. Postery měly za úkol přehledně říci, jak jednotlivé odbory s GIS pracují a k čemu všemu ho využívají. Odkaz na stránky akce: http://www.dnygis.cz/.

BŘEZEN

Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory
US1_schemaDne 9. 3. 2016 jsme schválili možnost využití územní studie „Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory“. Koncepce od nyní slouží ve smyslu § 25 stavebního zákona jako oficiální podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území. Územní studie je dostupná v Informačním systému na podporu územního plánování na adrese: http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/uzemni-studie

LEDEN

Dotace na územní plány 
V roce 2016 Liberecký kraj nevypsal žádný dotační titul na územní plány.
Informace o republikových dotacích Ministerstva pro místní rozvoj z nového národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ ZDE
Informace o evropských dotacích z Integrovaného regionálního operačního programu ze specifického cíle 3.3 na podporu územních plánů, regulačních plánů a územních studií ZDE

Rok 2015

ŘÍJEN

Odborný seminář na téma územního plánování
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se dne 1. 10. 2015 uskutečnil Seminář pro porizovatele územně plánovací dokumentace na téma "Územní plánování", který připravil Krajský úřad Libereckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Krajským úřadem Ústeckého kraje. V příloze najdete prezentaci k tomuto semináři. Prezentace ze semináře územní plánování

ZÁŘÍ

Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
V rámci dlouhodobého procesu pořizování Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) byla zahájena další etapa, kterou je projednání prvního pracovního návrhu Aktualizace ZÚR LK a Vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území.
Návrh první aktualizace byl pořízen odborem územního plánování a stavebního řádu zejména na základě Zprávy o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období, kterou schválilo krajské zastupitelstvo dne 25. 2. 2014 a Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, kterou schválila vláda dne 15. 4. 2015.
Předmětem projednání této celokrajské územně plánovací dokumentace jsou výhradně měněné (aktualizované) části ZÚR LK. Projednání probíhá ve více etapách. První z nich je, dle stavebního zákona, tzv. společné jednání s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji. Účelem společného jednání je zejména prověřit, zda navrhované změny v ZÚR LK nejsou v rozporu s rezortními veřejnými zájmy, které hájí příslušné dotčené orgány, a případně v rozporu se širšími vztahy, které hájí Ministerstvo pro místní rozvoj, sousední kraje a sousední státy.
Přestože jsou v této fázi klíčová zejména odborná stanoviska dotčených orgánů, je již tento pracovní návrh Aktualizace ZÚR LK dle stavebního zákona zveřejňován na webu Libereckého kraje a každý k němu může dle stavebního zákona uplatnit písemné připomínky v termínu do 23. října 2015. Více informací je na příslušné veřejné vyhlášce vystavené v každé obci a dole na krajské webové stránce k ZÚR LK: http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje.
Všechna došlá stanoviska, připomínky a vyjádření budou posouzeny a na základě jejich vyhodnocení zohledněny v úpravě návrhu Aktualizace ZÚR LK a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území. Teprve takto upravené dokumenty budou následně předloženy veřejnosti v rámci tzv. veřejného projednání, které se předběžně předpokládá na konci roku 2016.

Aktualizace ÚAP LK 2015
Dne 25.  8. 2015 byly v Zastupitelstvu Libereckého kraje projednány Územně analytické podklady v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území. ÚAP LK 2015 jsou k dispozici na webových stránkách odboru územního plánování a stavebního řádu http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Uzemne-analyticke-podklady-Libereckeho-kraje/Dokumentace-UAP-LK.

ČERVEN

Prezentace z porady pro pořizovatele ze dne 30. 6. 2015

Pracovní materiál na poradu pro pořizovatele ÚPD 30. 6. 2015

  • Vzor podkladů pro výběrové řízení na zpracovatele územního plánu Vzor podkladů pro výběrové řízení zpracovatele územního plánu

DUBEN

Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR schválena
Dne 15. dubna 2015 byla Vládou ČR projednána a schválena Aktualizace č. 1. Politiky územního rozvoje ČR. Doposud platná Politika územního rozvoje ČR 2008 přestala v měněných částech platit a platí již Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. Více informací a schválené znění Aktualizace č. 1 PÚR ČR ZDE

Rok 2014

PROSINEC 

Prezentace z porady pro pořizovatele ze dne 4. 12. 2014

LISTOPAD

Pracovní porada pro pořizovatele ÚÚP a ÚP
Dne 4. 12. 2014 se bude konat pravidelná porada pro pořizovatele územních plánů a územně plánovacích podkladů. Prezentované příspěvky budou k dispozici po poradě.

ČERVEN

Prezentace z porady pro pořizovatele ze dne 13. 6. 

KVĚTEN

Pracovní porada pro pořizovatele ÚÚP a ÚP
Dne 13. 6. 2014 se bude konat pravidelná porada pro pořizovatele územních plánů a územně plánovacích podkladů. Prezentované příspěvky budou k dispozici po poradě.

Metodický návod pro pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací
Metodický návod pro ÚAP byl zveřejněn dne 2. 5. 2014 na stránkách MMR na adrese: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/Metodicka-navod-Porizovani-uzemne-analytickych-pod

Rok 2013

PROSINEC

Porada pro přizovatele ÚPP a ÚP
Dne 13. 12. 2013 proběhla v prostorách KÚLK pravidelná porada pro pořizovatele územních plánů. Porada byla zaměřena především na informace k ÚAPo a ÚAP LK, ZÚR LK, PÚR, judikatura proces SEA. Prezentované příspěvky a přednášky jsou k dispozici na následujících odkazech:

SRPEN

Aktualizace ÚAP LK 2013
Dne 27. 8. 2013 byly v Zastupitelstvu Libereckého kraje projednány Územně analytické podklady v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území. ÚAP LK 2013 jsou k dispozici na webových stránkách odboru územního plánování a stavebního řádu http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Uzemne-analyticke-podklady-Libereckeho-kraje/Dokumentace-UAP-LK.

19. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu
Ve dnech 19. - 20. září 2013 se bude konat v Liberci celostátní konference o ÚP a SŘ na téma: Veřejná infrastruktura. Konferenci pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje. Bližsí informace naleznete na stránkách MMR nebo ÚÚR v sekci aktuality. 

ČERVENEC

Upozorňujeme, že dne 1. 7. 2013 byla vyhlášena výzva podprogramu 2.3 - Zpracování územních plánů. Výzva s odkazem na žádost a příslušné přílohy jsou umístěny zde.
Informativní seminář pro žadatele se uskuteční 8.7.2013 od 10:00 hod v přízemí budovy Krajského úřadu v zasedací místnosti č. 111.
Kontaktní osoba: Pavla Mikešová, tel: 485 226 453.
Datum 
ukončení příjmu žádostí je 29. 7. 2013 ve 14:00 hod.

ČERVEN

Pracovní porada pro pořizovatele ÚPP a ÚPD
Dne 11.6.2012 proběhla v prostorách KÚLK pravidelná porada pro pořizovatele územních plánů. Porada byla zaměřena především na novelu SZ, dále pak byly zmíněny informace k dotacím na ÚP, informace k ÚAP LK a ZÚR LK. Prezentované příspěvky a přednášky jsou k dispozici na následujících odkazech:

LEDEN

Metodická pomůcka "Přechodná ustanovení - územní plán"
V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb., účinnou od 1. 1. 2013, byla vydána metodická pomůcka "Přechodná ustanovení - územní plán" a zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Prechodna-ustanoveni-–-uzemni-plan. Tato metodická pomůcka by měla pomoci dokončit pořizování územních plánů podle stavebního zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2013. Ke stažení také zde (__)

Archiv aktualit

Rok 2012

PROSINEC

Pracovní porada pro pořizovatele ÚPP a ÚPD

Dne 14.12.2012 proběhla v prostorách KÚLK pravidelná porada pro pořizovatele územních plánů. Porada byla zaměřena především na novelu SZ. Prezentované příspěvky a přednášky jsou k dispozici na následujících odkazech:

Velká novela SZ (__)

Metodická pomůcka - ÚSES (__)

 

ČERVEN

Pracovní porada pro pořizovatele ÚPP a ÚPD

Dne 21.6.2012 proběhla v prostorách KÚLK pravidelná porada pro pořizovatele územních plánů. Prezentované příspěvky a přednášky jsou k dispozici na následujících odkazech:

VPS a VPO v ZUR  LK (__)

Regulativy (__)

Výběr z judikatury NSS (__)

Info k OOP (__)

Krátké info k ÚAP (__)

ZÚR LK (__)

Posuzování vlivů na životní prostředí v procesu územního plánování (__)

 

KVĚTEN

Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště - Rádelský mlýn - Úlibice

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci plnění úkolů z PÚR 2008 pořídilo územní studii koridoru kapacitní silnice S5 - úseku R10/R35 (Mnichovo Hradiště - Rádelský mlýn) - Úlibice a zveřejnilo ji na svých webových stránkách. Odkaz na tuto studii naleznete zde (__).

 

Nová metodika MMR

Na stránky ÚÚR byla umístěna nová metodika s názvem: Požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání územních plánů (__). Toto metodické sdělení naleznete v sekci stanoviska a metodiky/územně plánovací dokumentace nebo na následujícím odkazu: http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/konzultacni-stredisko/stanoviska-a-metodiky/uzemne-planovaci-dokumentace/Pozadavky-do-k-navrhu-zadani-up.pdf (__)

 

DUBEN

Aktualizace ZÚR LK

Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu vyzval všechny obce Libereckého kraje k uplatnění podnětu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v termínu do 30.6.2012. Formulář pro uplatnění podnětu je k dispozici ke stažení zde (__). 

 

ÚNOR

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje - nabytí účinnosti

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo usnesením č. 466/11/ZK ze dne 13.12.2011 o vydání ZÚR LK. ZÚR LK byly následně vydány 21.12.2011 a nabyly účinnosti 22.1.2012.

Metodická činnost ÚÚR

Oznamujeme Vám, že na webových stránkách ÚÚR jsou nově zveřejněny v sekci Stanoviska a metodiky - Územně plánovací dokumentace tyto materiály:

  • Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním konceptu a návrhu územního plánu - 01/2012

  • Metodický pokyn k ukládání a zveřejňování územního plánu a regulačního plánu - 01/2012

  • Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich - 12/2011

 

LEDEN

Aktuální stav ÚP v LK a nová mapová aplikace

Byla zprovozněna nová mapová aplikace (__) s aktuálními informacemi o stavu územních plánů v Libereckém kraji. V této aplikaci lze nahlédnout do většiny územních plánů, popř. si je i uložit. Zároveň lze u vybraných obcí nahlédnout do Jednoduchých datových modelů územních plánů. obr. mapová úloha (__)

Stav územních plánů v Libereckém kraji ke dni 1.1.2012 ke stažení zde (__) nebo v sekci "územní plány (__)". stav_UP_1_2012 (__)

Rok 2011

PROSINEC

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje

Dne 13.12.2011 Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (__). Kompletní znění včetně vypořádání námitek a připomínek naleznete na stránkách odboru územního plánování a stavebního řádu v sekci Územní plánování/Nástroje územního plánování/Zásady územního rozvoje (__).

Projednání ZÚR LK v Zastupitelstvu Libereckého kraje

Dne 13.12.2011 budou Zásady územního rozvoje Libereckého kraje dle stavebního zákokna předloženy k vydání do zastupitelstva kraje.

 

LISTOPAD

Pracovní porada pro pořizovatele ÚPD a ÚPP

Dne 11.11.2011 proběhla v prostorách KÚLK pravidelná porada pro pořizovatele územních plánů. Prezentované příspěvky a přednášky jsou k dispozici na následujících odkazech:

Informace o ZÚR LK (__)

SEA posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí (__)

Územní agenda EU, zásady urbánní politiky, aktualizace PÚR ČR 2008 (__)

Poznámky k zajištění solidního procesu posouzení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území (__)

Informace k územně plánovací činnosti (__)

Několik vybraných otázek  z pořizovatelské praxe (__)

Územně analytické podklady (__)

 

ZÁŘÍ

Stav pořizování ZÚR LK

Aktuální stav pořizování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje naleznete ZDE (__)

 

Zpracováváme Studii rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory

Oddělení územního plánování začalo s pracemi na koncepčním dokumentu „Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory“. Tento dokument by měl pomoci koordinovat rozvojové snahy v turisticky exponované oblasti Jizerských hor. Důraz v něm bude kladen především na rozptýlení návštěvníků Jizerských hor i do přilehlých oblastí, především Frýdlantska. Pro tento region je cestovní ruch jednou z nejperspektivnějších možností, jak napomoci rozvoji svého území a vylepšit jeho hospodářské statistiky. Optimalizace rozmístění turistických aktivit pomůže na druhou stranu i centrální oblasti Jizerských hor, kde intenzita cestovního ruchu často ohrožuje hlavní cíl vyhlášené chráněné krajinné oblasti, kterým je ochrana příroda a krajiny.

Oddělení územního plánování na dokumentu spolupracuje s oddělením cestovního ruchu. Výsledkem bude koncepce, která bude využita k těmto třem účelům:

  1. Územní plánování: Studie bude dále zpracována jako územně plánovací podklad regulující rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
  2. Podpora cestovního ruchu: Studie bude podkladem pro tvorbu marketingové strategie na podporu cestovního ruchu v Libereckém kraji a pro vytváření propagačních materiálů.
  3. Dotační politika kraje: Dle výstupů Studie bude dále usměrňována veřejná finanční podpora projektů rozvíjejících cestovní ruch v regionu.

Na stránkách http://jizerky.kraj-lbc.cz/ (__) jsme zřídili kontaktní web, kde informujeme o postupu prací a dílčích výstupech. Stejně tak web slouží jako komunikační platforma pro všechny zájemce o danou problematiku a tímto všechny žádáme o zasílání podnětů a připomínek.
plakát-jizerky-jpg (__)

 

ČERVENEC

OZNÁMENÍ o veřejném projednání návrhu ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný orgán územního plánování dle § 7, odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, který je návrhem opatření obecné povahy. Veřejné projednání se bude konat v pondělí dne 12. září 2011 v 10:00 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

 Celý text oznámení naleznete zde (__)

oznámení zur

 Bližší informace naleznete na náslédujících odkazech:

  

ČERVEN

Projednání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Libereckého kraje upozorňuje občany, že připravuje veřejné projednání této územně plánovací dokumentace kraje. Smyslem jejich pořízení je definovat pravidla pro územní rozvoj kraje a vymezit plochy a koridory pro záměry nadmístního významu.  

Přesné informace o veřejném projednání, včetně místa, kde se bude veřejné projednání konat, termínu, kdy bude možné nahlédnout do této dokumentace a o možnostech podání připomínek a námitek budou oznámeny veřejnou vyhláškou na úředních deskách všech obcí Libereckého kraje v polovině července. V průběhu srpna nabízejí zástupci pořizovatele možnost informovat se o průběhu procesu pořizování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  nejen na Krajském úřadu Libereckého kraje, ale i přímo v některých městech Libereckého kraje (Jablonec nad Nisou – 9.srpna 2011, Semily – 11. srpna 2011, Česká Lípa – 16. srpna 2011, Turnov – 18. srpna 2011, informace o místě a času konání informačního dne budou oznámeny rovněž v průběhu července).

Stav pořizování ZÚR LK

Aktuální stav pořizování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje naleznete ZDE (__)

  

KVĚTEN

Pracovní porada pro pořizovatele ÚPD a ÚPP

Dne 20.5.2011 proběhla v prostorách KÚLK pravidelná porada pro pořizovatele územních plánů. Prezentované příspěvky a přednášky jsou k dispozici na následujících odkazech:

Dopravní infrastruktura v územním plánu (__)

Územní plánování.... tak to asi těžko!?!? (__)

Stav pořizování ZÚR LK

Aktuální stav pořizování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje naleznete ZDE (__).

 

BŘEZEN

Konzultace ÚAP LK s ÚÚP

Během února a března 2011 proběhly na jednotlivých úřadech územního plánování konzultace aktualizovaných ÚAP LK. Účelem konzultací byla diskuze nad kartogramem vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro održitelný rozvoj území a problémy k řešení v ZÚR LK z ÚAPO 2010.  Výsledkem konzultací je za Liberecký kraj následující kartogram. (__)    

                                                                        složený kartogram

 

Rok 2010

LISTOPAD

Ukončení 8. kontinuální výzvy pro oblast intervence 5.3.b) IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo ukončení příjmu žádostí v Integrovaném operačním programu oblasti 5.3.b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území v termínu 13.12.2010 ve 14:00.

Bližší informace naleznete na adrese  www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti/Ukonceni-kontinualni-vyzvy-pro-oblast-intervence-5 (__)

 

ZÁŘÍ

Aktualizované ÚAP LK na webu LK

Na webu Libereckého kraje byly dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) zveřejněny aktualizované Územně analytické podklady Libereckého kraje.

oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Uzemne-analyticke-podklady-Libereckeho-kraje/Dokumentace-UAP-LK (__)

Povinnosti přijemce dotace po ukončení Projektu na ÚAP v 5.3. IOP

Bližší informace naleznete na následujícím odkazu http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti

 

SRPEN

Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce dotací z programu na podporu zpracování územních plánů

Upozorňujeme na vydanou aktualizovanou příručku pro žadatele dotací z programu 5.3b) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, která je včetně příloh ke stažení zde (Upozornění pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 5.3b) IOP). Dotace na tvorbu územních plánů z tohoto programu je určena mimo jiné i obcím postiženým povodněmi (čtěte dále).

Z předmětného programu je hrazeno 100% nákladů na projektování územního plánu či jeho úpravu, tedy vytvoření výkresů a dokumentace autorizovanou osobou. (Pozor, nejsou hrazeny náklady na pořízení územního plánu, tedy správní úkony související s procesem územního plánování.)

Nárok na dotaci mají obce nad 500 obyvatel, které splňují jednu z těchto čtyř podmínek:

 -          Leží v rozvojové ose, rozvojové oblasti, či specifické oblasti vymezené Politikou územního rozvoje ČR. Seznam těchto obcí v Libereckém kraji:

Liberec, Stráž nad Nisou, Dlouhý Most, Jeřmanice, Šimonovice, Kryštofovo Údolí, Chrastava, Nová Ves, Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Hodkovice nad Mohelkou, Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Maršovice, Dalešice, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Plavy, Svijany, Příšovice, Přepeře, Čtveřín, Lažany, Ohrazenice, Turnov, Paceřice, Sychrov, Žďárek, Mníšek, Oldřichov v Hájích, Bedřichov, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Desná, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Vítkovice, Bzenecko, Jestřabí v Krkonoších, Poniklá.

 -          Obec musí v územním plánu prověřit rozvojový záměr obsažený v Politice územního rozvoje nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.

 -          Minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu.

Zkrácený výtah základních podmínek pro získání dotace vytvořený KÚLK OÚPSŘ ke dni 15.12.2009 ke stažení zde (__)

Aktualizované ÚAP LK

Dne 24.srpna 2010 Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením 225/10/ZK projednalo aktualizované Územně analytické podklady Libereckého kraje dle stavebního zákona.

 

ČERVENEC

Čerpání dotací na zpracování územních plánů z Integrovaného operačního programu

Pokračuje možnost získat dotaci na zpracování územních plánů z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, podporovaná aktivita 5.3b): PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.

Výpis základních podmínek pro získání dotace vytvořený KÚLK OÚPSŘ ke dni 15.12.2009 ke stažení zde (__)

Seznam obcí, které leží v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech republikového významu ke stažení zde (__)

Kompletní soubor informací o operačním programu naleznete: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-3

Stav pořizování ZÚR LK

Aktuální stav pořizování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje naleznete ZDE (__)

 

ČERVEN

Výjezdní konzultační den MMR

Dne 15.7.2010 se na krajském úřadu Ústeckého kraje uskuteční výjezdní konzultační den s pracovníky MMR a ÚÚR na téma aktualizace Územně analytických podkladů obcí, konkrétně část ruzboru udržitelného rozvoje území. Tato konzultace je společná pro Liberecký a Ústecký kraj a úřady územního plánování zde budou mít možnost konzultovat své problémy vzniklé při aktualizaci RURÚ dle metodického sdělení MMR.

Pracovní porada pro pořizovatele ÚPD a ÚPP

Dne 4.6.2010 proběhla v prostorách KÚLK pravidelná porada pro pořizovatele územních plánů. V nejbližších dnech zde budou ke stažení příspěvky a prezentace , které na poradě zazněly.

 

LEDEN

Metodika pro ÚAP

Na stránku "Metodika na úseku územního plánování (__)" byl vložen odkaz na dokument Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj a Ústavem územního rozvoje.

Aktualizace stavu ÚPD obcí

Dne 18.1.2010 bylo v Informačním systému pro podporu územního plánování (ISPUP) zaktualizováno schéma stavu platné ÚPD obcí Libereckého kraje k 1.1.2010. Viz odkaz (__)

Rok 2009

LISTOPAD

Pracovní porada pro pořizovatele ÚPD a ÚPP

Dne 13.11.2009 proběhla v prostorách KÚLKpravidelná porada pro pořizovatele územních plánů. Na následujících odkazech jsou zveřejněny prezentace, které zde zazněly.

 

ÚNOR

KONTINUÁLNÍ VÝZVA PRO OBLAST INTERVENCE 5.3b) IOP 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 30. ledna 2009 5. kontinuální výzvu  k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast intervence 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK zaměření výzvy 5.3b) PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ


Modelový příklad s komentářem -  Návrh Zadání ÚP Horní Dolnice


LEDEN
V Informačním systému pro podporu územního plánování (ISPÚP) v Libereckém kraji byl v sekci Územně plánovací podklady obcí zprovozněn „rozcestník“ na Dokumentace územně analytických podkladů obcí (dále jen Dokumentace ÚAPO) viz odkaz. (__) V tomto rozcestníku budou zpřístupněny Dokumentace ÚAPO dvojím způsobem. Buď zde bude odkaz na webové stránky příslušného úřadu územního plánování, kde bude zveřejněna Dokumentace ÚAPO dle odst. 2 § 166 stavebního zákona, nebo zde bude přímo tato dokumentace publikována prostřednictvím SW a HW Libereckého kraje pomocí ArcGIS Server 9.3.

 

Rok 2007


- Jednoduché datové modely územních plánů  v Informačním systému pro podporu
  územního plánování.
Odkaz JDM v ISPÚP

- Seznam a správci údajů o území (sledovaných jevů), které Krajský úřad Libereckého 
  kraje poskytuje ve smyslu zák.  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního 
  řádu pro potřeby obecních ÚAP. Odkaz Jevy_ÚAP


Působnost pracovníků na úseku ÚP
  mapové schéma působnosti pracovníků oddělení územního plánování působnost pracovníků oddělení úp  

- Schéma stavu ÚPP a platné ÚPD k 31.12.2006          
  mapové schéma stavu ÚPP a platné ÚPD pro správní území Libereckého kraje schéma stavu platné úpd a úpp k 31.12.2006

  Zároveň naleznete pod tímto aktivním odkazem ISPPÚP

- Semináře  Akreditované semináře Krajského úřadu Libereckého kraje  

- Dotační titul  - Grantový fond pro rok 2007 (pod tímto odkazem naleznete potřebné formuláře)
  Usnesení č. 117/07/ZK

 

  Aktualizace výzvy programu č. 16 Grantového fondu Libereckého kraje dle nového stavebního 
  zákona

  Zastupitelstvo kraje po projednání
  schvaluje

  1. nový název programu č. 16 Grantového fondu Libereckého kraje – Zpracování územních plánů,
  2. aktualizaci výzvy programu č. 16 Grantového fondu Libereckého kraje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.


- Nadřazená územně plánovací dokumentace (ÚP VÚC LK - ZÚR LK)
  Informace pro veřejnost, která uplatnila podněty v dosavadním průběhu pořizování 

- Ostatní
  Stanoviska a metodické pokyny (viz MMR)

 

 

 

 

Zpracovávám...