Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Metodika

Metodiky a stanoviska krajského úřadu

Odbor územního plánování a stavebního řádu vytvořil ve spolupráci s odborem investic a správy nemovitého majetku a odborem právním metodický materiál, který by měl obcím posloužit ke transparentnímu výběru zpracovatele územně plánovací dokumentace, a to nejen podle kritéria nejnižší ceny, ale zohledňujícího i kvalitativní parametry podaných nabídek. 
Dnem 1. října 2016 metodika pozbyla aktuálnosti s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Metodický materiál vymezující základní charakteristiky jednotlivých typů podrobnějších dokumentů územního plánování, srovnávající regulační plán z podnětu, regulační plán na žádost, územní studii a dohodu o parcelaci.


Komentář k novele účinné od 1.1.2013, provedené zákonem č. 350/2012 Sb.

Pomůcka k aplikaci ustanovení Zásad územního rozvoje Libereckého kraje vymezujících protipovodňové koridory a multifunkční turistické koridory při rozhodování v území.

Metodiky pro zpracování územně analytických podkladů jsou k dispozici pořizovatelům ÚAP v sekci Řešitelský tým ÚAP.

Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj

  • Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  jsou k nalezení ZDE (__).

Metodiky Ústavu územního rozvoje

  • Stanoviska a metodiky Ústavu územního rozvoje (včetně neaktuálních stanovisek a metodik) jsou k dispozici ZDE (__).
  • Ústav územního rozvoje byl Ministerstvem pro místní rozvoj pověřen činností Konzultačního střediska ke stavebnímu právu se zaměřením na problematiku územního plánování ZDE (__), kde jsou odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se stavebního zákona.

Zpracovávám...