Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územně analytické podklady obcí

Územně plánovací podklady (ÚPP)

Územně plánovací podklady slouží k zjišťování a vyhodnocování stavu území, ověřují možnosti a podmínky jeho změn a slouží k pořízení územně plánovací dokumentace, její aktualizaci nebo změně a pro rozhodování v území obcí. Existující územně plánovací podklady jsou archivovány u pořizovatelů (obcí).

Územně analytické podklady (ÚAP) se pořizují ve dvou úrovních podrobnosti:

•   ÚAP kraje (ÚAPK) – pořizuje je krajský úřad pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.              Pořízené ÚAP Libereckého kraje naleznete na tomto odkazu (__)
•   ÚAP obcí (ÚAPO) – pořizuje úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování           územních plánů a regulačních plánů. Pořízené ÚAP obcí v Libereckém kraji naleznete na tomto odkazu (__

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností (ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. – stavebního zákona) slouží k zjišťování a vyhodnocování stavu, vlastností a hodnot území, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování vyváženosti vztahu podmínek v území pro příznivé životní prostředí, pro sociální soudržnost a pro hospodářský rozvoj (rozbor udržitelného rozvoje území) a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

ÚAP obsahují:

  1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území
  2. rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje:  
  • zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění   zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území;
  • určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity  využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.

Zpracovávám...