Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Formuláře a tiskopisy

Vzhledem k tomu, že pro činnosti vykonávané odborem územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ) nelze zpracovat jednotné formuláře, uvádíme alespoň obecné zásady:

1.   Odvolání

V případě opravného prostředku – odvolání – proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, OÚPSŘ je nezbytné se především řídit poučením v písemném vyhotovení rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání  podat. Poučení o odvolání je uvedeno v závěru každého rozhodnutí. 

Odvolání lze podat:
   – poštou
   – osobně na podatelně krajského úřadu nebo přímo na odboru územního plánování a stavebního řádu, kancelář č. 1324

Odvolání  lze podat písemně nebo ústně do protokolu (ústně pouze na odboru územního plánování a stavebního řádu)  a to formou volně psaného textu.

Náležitosti odvolání:
   – kdo se odvolává
   – proti jakému rozhodnutí krajského úřadu se odvolává (číslo jednací, datum vydání)
   – důvody odvolání (není povinný údaj)

2.   Stížnosti

Stížnosti lze podávat:
a) písemně
   – poštou;
   – osobním doručením do podatelny kraje;
   – v elektronické podobě (emailem na adresu podatelna@kraj-lbc.cz) s elektronickým podpisem; nebo pomocí jiných technických prostředků,         zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo emailem bez použití podpisu, v tomto případě je nutné stížnost do 5 dnů doplnit dle                 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
   – datovými schránkami (bez elektronického podpisu).

b) ústně na sekretariátu OÚPSŘ, kancelář č. 1325. Pokud ji nelze ihned vyřídit, bude se stěžovatelem sepsán protokol o ústním podání. Protokol podepíše stěžovatel a zaměstnanec, který zápis pořídil.

Stížnosti nelze podávat telefonicky.

Formuláře žádostí

Žádost o územně plánovací informaci Žádost o ÚPI

Pasport údaje o území Pasport údaje o území 


Odkazy na formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána naleznete ZDE.

Zpracovávám...