Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje

ZUR_obsah

Zásady územního rozvoje (ZÚR) stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření. Dále ZÚR stanoví kritéria pro rozhodování o variantách změn v území. ZÚR zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje a koordinují územně plánovací činnost obcí. ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Naopak pro krajské ZÚR je závazná celorepublika Politika územního rozvoje ČR.


Zpracovávám...