Počasí Dnes 11°C Zítra 9°C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

(vydané dne 21.12.2011)

I. Výrok

II. Odůvodnění

III. Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na udržitelný rozvoj území

 

Záznam o účinnosti Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

záznam o účinnosti

 

Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK dne 13.12.2011. Viz výpis výpis usnesení (__).

 

Kde je možné do ZÚR nahlédnout

Dle § 164 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je možné do Zásad územního rozvoje nahlédnout v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (13.p).

 

ZÚR LK v cizích jazycích

V rámci přeshraničního projektu CROSS-DATA byly ZÚR LK přeloženy do německého jazyka. K nahlédnutí na následujícím odkaze http://mapodb.kraj-lbc.cz/stavUP/JDM/ZURLKDE/info.htm (__)

 

Veřejné projednání ZÚR LK 

Dne 12.9.2011 se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konalo od 10:00 hod veřejné projednání Návrhu zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

oznámení zur (__)  


Aktualizace ZÚR LK č.1

Proces aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) dle § 42 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, byl zahájen. Do doby vydání aktualizované dokumentace ZÚR LK jsou platné a závazné stávající ZÚR LK z roku 2011!

 1. Zpráva o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období

Prvním krokem aktualizace ZÚR LK bylo zpracování a schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období (dále jen Zpráva), která je využitelná jako zadání pro zpracování aktualizace ZÚR LK.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období (PDF)

Přílohy Zprávy:

Příloha č. 1   Přehled podnětů sousedních krajů pro zpracování Návrhu Zprávy. (PDF)

Příloha č. 2   Přehled podnětů dotčených orgánů pro zpracování Návrhu Zprávy. (PDF)

Příloha č. 3   Přehled podnětů obcí pro zpracování Návrhu Zprávy. (PDF)

Příloha č. 4   Záznam o prověřování územních rezerv vymezených v ZÚR LK. (PDF)

Příloha č. 5   Stanovisko MŽP k posouzení vlivů aktualizace ZÚR LK na životní prostředí (PDF)

Příloha č. 6    Přehled stanovisek orgánů ochrany přírody k vyloučení vlivů aktualizace ZÚR LK na NATURA 2000. (PDF)

Podkladem pro zpracování Návrhu Zprávy  byly zejména poznatky z krajských územně analytických podkladů, územně analytických podkladů obcí, poznatky z aplikace ZÚR LK v praxi a podněty obcí, dotčených orgánů a sousedních krajů  uplatněné na základě výzvy v roce 2012.

Zpracovaný Návrh Zprávy byl zaslán dle § 42 odst. 1 stavebního zákona Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným orgánům, sousedním krajům, obcím Libereckého kraje, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí pro uplatnění požadavků, připomínek a stanovisek v termínu do 31.8.2013.

Zpracovaný Návrh Zprávy byl zároveň ve smyslu § 42 odst. 2 stavebního zákona zveřejněn a každý mohl v termínu do 31.8.2013 k Návrhu Zprávy uplatnit písemné připomínky.

Na základě obdržených stanovisek, požadavků a připomínek byl Návrh Zprávy ve smyslu § 42 odst. 3 stavebního zákona upraven.

Upravený Návrh Zprávy byl následně po projednání v radě kraje a zastupitelských výborech dle § 42 odst. 3 stavebního zákona předložen ke schválení zastupitelstvu kraje, které ho schválilo dne 25.2.2014 usnesením č. 46/ZK/2013.

Prezentace z informačního semináře pro Zastupitelstvo Libereckého kraje k upravenému návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období konaného 20.2.2014 na krajském úřadu.

2. Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK pro společné jednání

Na základě výběrového řízení proběhlo zpracování návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a zpracování Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území  pro společné jednání s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji ve smyslu § 37 stavebního zákona. Termín pro podání stanovisek dotčených orgánů a připomínek  sousedních krajů k návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území je 9. listopad 2015. 

Návrh Aktualizace ZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území byl doručen dle § 37 odst. 4 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky v termínu do 23. října 2015.

NÁVRH AKTUALIZACE Č. 1 ZÚR LK

I. VÝROK

 • TEXTOVÁ ČÁST
  • Text výroku ZDE
  • Schéma Kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory ZDE
  • Schéma Vymezení městských a venkovských prostorů na území kraje ZDE
  • Schéma Území s prioritním řešením ochrany proti povodním ZDE
  • Schéma Rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umísťování vysokých větrných elektráren ZDE
 • GRAFICKÁ ČÁST
  • Výkres uspořádání kraje ZDE
  • Výkres ploch a koridorů včetně územního systému ekologické stability ZDE
  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ZDE
  • Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií ZDE

II. ODŮVODNĚNÍ

 • TEXTOVÁ ČÁST
  • Text odůvodnění ZDE
  • Srovnávací text ZDE
 • GRAFICKÁ ČÁST
  • Koordinační výkres ZDE
  • Výkres širších vztahů  ZDE

VYHODNOCENÍ AKTUALIZACE Č. 1 ZÚR LK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Návrh vyhodnocení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území ZDE


Zpracovávám...