Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

(vydané dne 21. 12. 2011)

I. Výrok

II. Odůvodnění

III. Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na udržitelný rozvoj území


Záznam o účinnosti Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

záznam o účinnosti


Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK dne 13.12.2011. Viz výpis výpis usnesení (__).


Kde je možné do ZÚR nahlédnout

Dle § 164 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je možné do Zásad územního rozvoje nahlédnout v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (13.p).


ZÚR LK v cizích jazycích

V rámci přeshraničního projektu CROSS-DATA byly ZÚR LK přeloženy do německého jazyka. K nahlédnutí na následujícím odkaze http://mapodb.kraj-lbc.cz/stavUP/JDM/ZURLKDE/info.htm (__)


Veřejné projednání ZÚR LK 

Dne 12.9.2011 se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konalo od 10:00 hod veřejné projednání Návrhu zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

oznámení zur (__)  


Aktualizace ZÚR LK č.1

Proces aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) dle § 42 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, byl zahájen. Do doby vydání aktualizované dokumentace ZÚR LK jsou platné a závazné stávající ZÚR LK z roku 2011!

 1. Zpráva o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období

Prvním krokem aktualizace ZÚR LK bylo zpracování a schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období (dále jen Zpráva), která je využitelná jako zadání pro zpracování aktualizace ZÚR LK.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období (PDF)

Přílohy Zprávy:

Příloha č. 1   Přehled podnětů sousedních krajů pro zpracování Návrhu Zprávy. (PDF)

Příloha č. 2   Přehled podnětů dotčených orgánů pro zpracování Návrhu Zprávy. (PDF)

Příloha č. 3   Přehled podnětů obcí pro zpracování Návrhu Zprávy. (PDF)

Příloha č. 4   Záznam o prověřování územních rezerv vymezených v ZÚR LK. (PDF)

Příloha č. 5   Stanovisko MŽP k posouzení vlivů aktualizace ZÚR LK na životní prostředí (PDF)

Příloha č. 6    Přehled stanovisek orgánů ochrany přírody k vyloučení vlivů aktualizace ZÚR LK na NATURA 2000. (PDF)

Podkladem pro zpracování Návrhu Zprávy  byly zejména poznatky z krajských územně analytických podkladů, územně analytických podkladů obcí, poznatky z aplikace ZÚR LK v praxi a podněty obcí, dotčených orgánů a sousedních krajů  uplatněné na základě výzvy v roce 2012.

Zpracovaný Návrh Zprávy byl zaslán dle § 42 odst. 1 stavebního zákona Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným orgánům, sousedním krajům, obcím Libereckého kraje, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí pro uplatnění požadavků, připomínek a stanovisek v termínu do 31.8.2013.

Zpracovaný Návrh Zprávy byl zároveň ve smyslu § 42 odst. 2 stavebního zákona zveřejněn a každý mohl v termínu do 31.8.2013 k Návrhu Zprávy uplatnit písemné připomínky.

Na základě obdržených stanovisek, požadavků a připomínek byl Návrh Zprávy ve smyslu § 42 odst. 3 stavebního zákona upraven.

Upravený Návrh Zprávy byl následně po projednání v radě kraje a zastupitelských výborech dle § 42 odst. 3 stavebního zákona předložen ke schválení zastupitelstvu kraje, které ho schválilo dne 25.2.2014 usnesením č. 46/ZK/2013.

Prezentace z informačního semináře pro Zastupitelstvo Libereckého kraje k upravenému návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období konaného 20.2.2014 na krajském úřadu.

2. Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK pro společné jednání

Na základě výběrového řízení proběhlo zpracování návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a zpracování Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území  pro společné jednání s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji ve smyslu § 37 stavebního zákona. Termín pro podání stanovisek dotčených orgánů a připomínek  sousedních krajů k návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území je 9. listopad 2015. 

Návrh Aktualizace ZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území byl doručen dle § 37 odst. 4 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky v termínu do 23. října 2015.

NÁVRH AKTUALIZACE Č. 1 ZÚR LK

I. VÝROK

 • TEXTOVÁ ČÁST
  • Text výroku ZDE
  • Schéma Kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory ZDE
  • Schéma Vymezení městských a venkovských prostorů na území kraje ZDE
  • Schéma Území s prioritním řešením ochrany proti povodním ZDE
  • Schéma Rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umísťování vysokých větrných elektráren ZDE
 • GRAFICKÁ ČÁST
  • Výkres uspořádání kraje ZDE
  • Výkres ploch a koridorů včetně územního systému ekologické stability ZDE
  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ZDE
  • Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií ZDE

II. ODŮVODNĚNÍ

 • TEXTOVÁ ČÁST
  • Text odůvodnění ZDE
  • Srovnávací text ZDE
 • GRAFICKÁ ČÁST
  • Koordinační výkres ZDE
  • Výkres širších vztahů  ZDE

VYHODNOCENÍ AKTUALIZACE Č. 1 ZÚR LK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Návrh vyhodnocení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území ZDE


Zpracovávám...