Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní studie

Územní studie dle Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje vydané 21. 12. 2011 vymezily 5 ploch a koridorů, jejichž změnu využití je třeba prověřit územní studií. Jedná se o následující územní studie:

US1 Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory

stav: zpracována, dne 9. 3. 2016 schválena možnost jejího využití a zaregistrována v evidenci územně plánovací činnosti

Územní studie ke stažení zde:

Textová návrhová část (__)
Výkres koncepce rozvoje území (__)
Výkres pěší turistika (__)
Výkres cykloturistika (__)
Výkres hipoturistika (__)
Výkres sjezdové lyžování (__)
Výkres běžecké lyžování (__)

Napsali o územní studii (__)

US2 Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem

stav: zpracována, dne 10. 1. 2013 schválena možnost jejího využití a zaregistrována v evidenci územně plánovací činnosti

Územní studie ke stažení zde:

Krycí list (__)
Obsah (__)
A. Textová část (__)
B. Mapy intenzit dopravy (__)
C. Situace (schemata)
C.1. Širší vztahy (__)
C.2.1 Pasportizace stávajících komunikací I (__)
C.2.2 pasportizace stávajících komunikací II (__)
C.3.1 Varianty (trasy) I. a III. (__)
C.3.2 Varianty (trasy) II. a IV. (__)
C.3.3 Varianta (trasa) V. (__)
D. Vyjádření dotčených obcí (__) 

Registrační list územní studie (__)

US3 Řešení železničního napojení Libereckého kraje na Ústecký kraj a na I. železniční koridor

stav: nezpracována, předmětem studie a železniční spojkou (koridory D33A a D33B) se zabývala Technicko ekonomická studie tratě Děčín východ (mimo LK) - Liberec pořízená SŽDC a zpracovaná SUDOP (2009), územní studie US3 nebude dle schválené Zprávy o uplatňování ZÚR LK zpracována.

US4 Řešení zásobování pitnou vodou specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko

stav: nezpracována, dle dohody s dotčenými subjekty a schválené Zprávy o uplatňování ZÚR LK nebude zpracováno.

US5 Řešení zásobování pitnou vodou SV části Semilska

stav: nezpracována, dle dohody s dotčenými subjekty a schválené Zprávy o uplatňování ZÚR LK nebude zpracováno.


Zpracovávám...