Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací krajským úřadem

Poskytování informací Krajským úřadem Libereckého kraje je upraveno zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a  Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 3/2008 - Pravidla pro poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Zveřejněné dokumenty

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (__)

Územně analytické podklady Libereckého kraje (__)

Válečné hroby (__)

 

Úhrady za poskytování informací

Hrazení nákladů za poskytnutí informací je upraveno článkem IX. Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2008 - Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Hrazení nákladů za poskytnutí informací

  1. Žadatel je povinen uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s poskytováním informací. Na jeho žádost mu musí být předem sdělena předpokládaná výše nákladů.
  2. Náklady nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
  3. Výše úhrady za poskytnutí informací je stanovena Sazebníkem úhrad za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který je nedílnou součástí této směrnice.
  4. Úhrada nákladů může být provedena bezhotovostně na příjmový účet Libereckého kraje, složenkou nebo hotovostně v  pokladně Krajského úřadu Libereckého kraje.
  5. Zpracovatel je oprávněn požadovat od žadatele zaplacení veškerých vyčíslených nákladů dle sazebníku před poskytnutím informace.
  6. Zpracovatel je oprávněn nevydat žadateli informace v případě, že odmítne náklady uhradit (§ 17 odst. 3 zákona).
  7. V případě, že bude Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje za poskytnutí informace požadovat úhradu, zpracovatel písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Nesplní-li zpracovatel vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje nárok na úhradu nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, zpracovatel žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady tato lhůta neběží.