Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Stavební řád

Krajský úřad Libereckého kraje s účinností od 1. 1. 2001 dle zákona č. 132/2000 Sb. (zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze) a s účinností od 1. 1. 2003 dle zákona č. 320/2002 Sb. (zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů) zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu. Dále vykonává přenesenou působnost ve věcech uvedených v ust. § 67, písmeno a), c), g) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Tato činnost byla organizačně začleněna pod odbor územního plánování a stavebního řádu. 

Odbor územního plánování a stavebního řádu, je ve smyslu níže uvedených předpisů odvolacím orgánem podle § 89 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb. správní řád pro prvoinstanční rozhodnutí a správním orgánem nadřízeným dle § 95 odst.1 zák. č. 500/2004 Sb. vůči obecným stavebním úřadům měst a obcí Libereckého kraje

Oddělení stavebního řádu

Na oddělení stavebního řádu přicházejí ze všech stavebních úřadů odvolání proti jejich rozhodnutím, podněty k zahájení přezkumných řízení a různé stížnosti. Zaměstnanci na oddělení stavebního řádu se musí při jednotlivých případech seznamovat s kompletním spisem, projektovou dokumentací stavby, zákresy v mapách, a také s námitkami účastníků řízení a stanovisky dalších orgánů státní správy, které při povolování staveb v území hájí své zájmy. Na základě podrobného posouzení vydávají konečná rozhodnutí, proti kterým se již nelze dále odvolávat. Pokud jsou daná rozhodnutí napadnuta u soudu, vypracovávají vyjádření k žalobě a připravují materiály nutné ke kvalitní obhajobě svých stanovisek. Pravidelnou kontrolní činností zajišťují dodržování zákonných povinností stavebních úřadů, pořádáním porad a další metodickou činností zajišťují u obecních stavebních úřadů znalost průběžně se měnících právních předpisů.

 

 Územní působnost pracovníků oddělení stavebního řádu                        

   Územní působnost pracovníků oddělení stavebního řádu KÚ LK    


  Územní působnost stavebních úřadů v Libereckém kraji  

Územní působnost stavebních úřadů k 1.3.2019

 

Základními předpisy pro činnost na úseku stavebního řádu jsou:
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech 
 • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a  územně plánovací dokumentaci 
 • vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  
 • vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení 
 • vyhláška č. 526/2006 Sb. prováděcí ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  účinná od 26. 8. 2009 - nahradila vyhl.  č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění, účinnou do 25. 8. 2009 
 • vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb s účinností od 18. 11. 2009  nahradila vyhlášku č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení )
 • zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
  zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   

Na úseku stavebního řádu odbor vyřizuje:

 • odvolání podaná účastníky správního řízení  
 • podněty k přezkumnému řízení  
 • podněty k přezkoumání opatření obecných stavebních úřadů měst a obcí  
 • vyřizuje ve spolupráci se sekretariátem ředitele krajského úřadu petice, stížnosti, oznámení a podněty v rozsahu své působnosti (zák. č. 85/1990 Sb.)
 • provádí řízení a vydává rozhodnutí jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více okresů, případně může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož územním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.
 • řeší rozpory mezi správními orgány ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 správního řádu
 • vykonává kontrolní, odbornou a konzultační činnost vůči obecným stavebním  úřadům na území kraje  
 • provádí výkon dozoru ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona
 • poskytuje informace v rámci své působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • v případě ukládání dokumentací staveb a nahlížení do spisů jím vedených správních řízení  postupuje podle ust. § 38 správního řádu a § 168 odst. 2 stavebního zákona
 • podílí se na odborné přípravě zaměstnanců městských a obecních úřadů pro vykonání zkoušky zvláštní způsobilosti
 • Výkon agendy registru územní identifikace se řídí zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 227/2009 Sb., zákon č. 100/2010 Sb., zákon č. 424/2010 Sb., zákon č. 263/2011 Sb. a zákon č. 167/2012 Sb.) a dále vyhláškou č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou se provádí zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
   

 • Krajský úřad Libereckého kraje je dle výše uvedené legislativy editorem RÚIAN z pozice:
  • obecného stavebního úřadu (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů);
  • speciálního stavebního úřadu

Oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen „OSŘ“), jakožto stavební úřad má tedy povinnost zapisovat údaje do INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE (ISÚI), v případě řízení jím vedených v prvním stupni. Informační systém územní identifikace slouží k podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, je agendovým informačním systémem veřejné správy; jeho prostřednictvím se zapisují údaje do RÚIAN.  

 • OSŘ dále provádí kontrolní činnost v oblasti zápisů údajů do RÚIAN (s odkazem na ust. § 25 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a ve vazbě na čl. 5 materiálu schváleného usnesení vlády ze dne 11.9.2013 č. 689). V případě oddělení stavebního řádu je kontrola zaměřena na obce s obecním stavebním úřadem v souvislosti se zápisem identifikačních údajů o kolaudovaných stavbách, údajích o jeho vazbách na ostatní územní prvky (katastrální území, parcela, v případě statutárních měst také vazba na MOMC), definičních bodech stavebního objektu; typu stavebního objektu, způsob využití; a technickoekonomické atributy. V těchto obcích dále OSŘ provádí kontrolu údajů zapisovaných samotnou obcí dle ust. § 43 zák. č. 111/2009 Sb. (definiční čáry ulic, části obce, údaje o městském obvodu nebo městské části, je-li obec územně členěným statutárním městem, údaje o jednotlivých městských částech).

 • Poskytuje odbornou a metodickou pomoc stavebním úřadům v oblasti stavebního práva a souvisejících právních předpisů
 • Spolupůsobí s oddělením územního plánování při vydání opatření obecné povahy - Zásad územního rozvoje

Informace pro stavebníky - nové právní předpisy na úseku stavebního práva  účinné od 1. 1. 2007:

 

Internetové adresy měst a obcí Libereckého kraje se stavebním úřadem (zvýrazněné jsou obce s rozšířenou působností):

1.  MÚ Cvikov www.cvikov.cz 
2.  MÚ Česká Lípa www.mucl.cz 
3.  MÚ Český Dub www.cdub.cz 
4.  MÚ Desná www.mesto-desna.cz 
5.  MÚ Doksy www.mesto-doksy.cz 
6.  MÚ Dubá www.mestoduba.cz 
7.  MÚ Frýdlant  www.frydlantvc.cz 
8.  MÚ Hejnice www.mestohejnice.cz 
9. MÚ Hodkovice nad Mohelkou www.hodkovicenm.cz 
10. MÚ Hrádek nad Nisou www.hradek.eu 
11. MÚ Chrastava www.chrastava.cz 
12. Magistrát města Jablonec nad Nisou www.mestojablonec.cz 
13. MÚ Jablonné v Podještědí www.jablonnevp.cz 
14. MÚ Jilemnice www.mestojilemnice.cz 
15. MÚ Kamenický Šenov www.kamenicky-senov.cz 
16. Magistrát města Liberec www.liberec.cz 
17. MÚ Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz 
18. MÚ Mimoň www.mestomimon.cz 
19. MÚ Nové Město pod Smrkem  www.nmps.cz  
20. MÚ Nový Bor  www.novy-bor.cz 
21. OÚ Osečná www.osecna.info  
22. OÚ Příšovice www.prisovice.cz 
23. MÚ Ralsko www.mestoralsko.cz 
24. MÚ Raspenava www.raspenava.cz 
25. MÚ Rokytnice nad Jizerou www.mesto-rokytnice.cz 
26. MÚ Rychnov u Jablonce n. Nisou www.rychnovjbc.cz  
27. MÚ Semily www.semily.cz 
28. MÚ Smržovka www.smrzovka.cz 
29. MÚ Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz 
30. MÚ Tanvald www.tanvald.cz 
31. MÚ Turnov www.turnov.cz 
32. MÚ Velké Hamry www.velke-hamry.cz 
33. MÚ Zákupy www.zakupy.cz
34. MÚ Žandov www.zandov.cz 
35. MÚ Železný Brod www.zelbrod.cz