Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Metodika

Metodika Odboru územního plánování a stavebního řádu (OUPSŘ) se opírá o metodiku MMR, která je dostupná na webových stránkách MMR: www.mmr.cz

Exekuční řízení
1. června 2015:
Exekuční řízení dle §§ 103 - 129 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Postup stavebních úřadů dle zákona o hmotné nouzi
4. května 2015:
Metodická pomůcka k postupu stavebních úřadů podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi

Výklad pojmů v plynárenství
19. ledna 2015:
Metodická pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Požární pojmy ve stavebním zákoně
29. července 2014:
Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR k požárním pojmům ve stavebním zákoně.

Metodická pomůcka - pergola a přístřešek
červenec 2014:
Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k pergolám a přístřeškům.

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv
18. června 2014: 
Metodická pomůcka k problematice výměny oken v místnostech s instalovanými otevřenými ohništi nebo spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.

Povolování provádění staveb
3. června 2014: 
Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování

Údržba a výměna výtahů
14. dubna 2014: 
Metodická pomůcka k údržbě a výměně výtahů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Fotovoltaika
15. ledna 2014: 
Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení.

Tepelná čerpadla
13. ledna 2014: 
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu při projektování a povolování tepelných čerpadel využívajících energetický potenciál podzemních vod a horninového prostředí z vrtů.

Působnost autorizovaných osob
10. prosince 2013: 
Výklad § 17 - 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Výklad § 31 Výkon státního požárního dozoru
5. prosince 2013: 
Výklad § 31 Výkon státního požárního dozoru zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně z pohledu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

K ochraně před povodněmi při umisťování staveb
14. listopadu 2013: 
Materiál poskytuje informace z oblasti umisťování staveb ve vazbě na velkou novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb., změna stavebního zákona a souvisejících zákonů.

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou
9. října 2013: 
§ 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v původním znění

K uplatňování zásady šetrnosti k sousedství v praxi
9. října 2013: 
§ 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Společné stanovisko Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj
9. října 2013: 
Ve věci správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby a za vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

Mobilní domy
10. září 2013: 
Mobilní domy

Změna způsobu vytápění v souvislosti s odpojením od soustavy zásobování tepelnou energií
9. září 2013: 
Metodická pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj.

Společné stanovisko MMR a MŽP
9. září 2013: 
Ve věci postupů stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s dotčeným orgánem chránícím veřejné zájmy podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
17. července 2013: 
Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorizační zákon") v kontextu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního řádu a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě společné stanovisko.

Podkroví
17. července 2013: 
Definice pojmu podkroví

Uvádění dodatečně povolených staveb do užívání
17. července 2013: 
Stanovisko odboru stavebního řádu MMR

Metodická pomůcka k umisťování staveb v prolukách
17. července 2013: 
Pojem „proluka“ je terminus technicus běžně užívaný nejen odbornou, ale též laickou veřejností. V prováděcích předpisech ke stavebnímu zákonu je pojem „proluka“ užíván s cílem umožnit doplnění stávající souvislé
zástavby vhodnou stavbou při respektování všech urbanistických a architektonických zásad a zároveň zajistit vhodné podmínky pro vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení a proslunění), a to jak staveb pro bydlení, tak i staveb nebytových. Přestože je pojem „proluka“ užíván v předpisech stavebního práva, stavební zákon jej nedefinuje. 

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zemědělství ČR k vymezení pojmu "polní mlat".
17. července 2013: 
Vzhledem k opakujícím se dotazům zemědělců a rozdílnému přístupu stavebních úřadů k definování pojmu „polní mlat“ vydává odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Antibyrokratickou
komisí Ministerstva zemědělství ČR společné stanovisko.

Vydávání souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst.2 stavebního zákona
23. května 2013: 
Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Postavení úřadů územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení
26. dubna 2013: 
Společné metodické doporučení odboru stavebního řádu a odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Pracovní pomůcky k novele stavebního zákona
8. března 2013: 
Odbor stavebního řádu MMR zpracoval v souvislosti s novelou stavebního zákona pracovní pomůcky k aplikaci § 96 stavebního zákona - územní souhlas a § 104 stavebního zákona - jednoduché stavby, terénní úpravy a
a udržovací práce vyžadující ohlášení.

Pracovní pomůcka k § 2 odst. 7 stavebního zákona
8. března 2013: 
Zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, došlo ke změně § 2, k doplnění nového
odstavce 7. Nová úprava se týká zastavěné plochy pozemku. Metodická pomůcka názorně vysvětluje tento pojem.

Sdělení odboru stavebního řádu MMR k provádění ustanovení § 121 zákona č. 183/2006 Sb
12. září 2012: 
Sdělení odboru stavebního řádu MMR k provádění ustanovení § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

Pracovní pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj a Technické inspekce České republiky
25. srpna 2011: 
Pracovní pomůcka pro činnost stavebních úřadů v oblasti vyhrazených technických zařízení.

Stanovisko ve věci umísťování zařízení a staveb pro včelařské účely
17. února 2011: 
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství ve věci umístění zařízení a staveb pro včelařské účely v nezastavěných územích na lesních nebo zemědělských pozemcích.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb. (nový stavební zákon)
31. května 2010:
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v období 1.1.2008 - 30.9.2009 na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve vztahu k zákonu č. 183/2006 (nový stavební zákon).

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve vztahu k zákonu č. 50/1976 Sb. (starý stavební zákon)
31. května 2010: 
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v období 1.1.2008 - 30.9.2009 na úseku územního plánování a stavebního řádu ve vztahu k zákonu č.50/1976 Sb. (starý stavební zákon).

Problematika § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
27. listopadu 2009: 
S dotazy položenými zástupci MMR při společných jednáních s MPO a SEI konaných dne 26.1.2009 a 30.4.2009 a zpracované odpovědi na položené dotazy.