Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Systém stavebně technické prevence

Systém stavebně technické prevence (dále jen SSTP) v souladu se stavebním zákonem shromažďuje, sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování. Údajů evidovaných v SSTP a jejich následné analýzy bude využíváno jako podkladu pro případný návrh změn v legislativě, v technických normách a jiných stavebně technických opatřeních. Informace o vzniklých událostech (vadách, poruchách, haváriích staveb a zařízení) jsou v systému evidovány na základě podaných Oznámení události.

Metodika dostupná na internetových stránkách MMR: Metodika SSTP

SSTP sleduje události, pokud při nich došlo:SSTP
 • ke ztrátám na životech osob nebo zvířat
 • ohrožení života či zdraví osob nebo zvířat
 • ohrožení bezpečnosti stavby nebo zařízení
 • ke značným majetkovým škodám (500 000 Kč a vyšším)
Povinnost událost bezodkladně oznámit mají: 
(§155 stavebního zákona)
 • Stavební podnikatelé
 • Stavbyvedoucí
 • Osoby vykonávající stavební dozor
 • Autorizovaní inspektoři
 • Stavebníci
 • Vlastníci staveb
Událost mohou oznámit také:
 • Stavební úřady
 • Autorizované osoby
 • Občané
Oznámení události se provádí:
Přímo do SSTP
 • prostřednictvím elektronického formuláře                                      
 • z internetových stránek Ústavu územního rozvoje                        
 • z internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR        

Osobně na příslušném stavebním úřadě, kde pracovník SÚ s Vámi vyplní elektronický formulář.

Více informací a další podrobnosti o SSTP najdete na:
Ústav územního rozvoje, Územní plánování a stavební řád