Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní plánování

Na oddělení územního plánování existují tři základní okruhy činností. Prvním je kontrola zákonnosti procesů, v rámci kterých si obce pořizují územní plány. Pořizování územního plánu je složitý proces o několika fázích, kdy je nutné komplexně prozkoumat stav území obce, její potřeby a záměry, návrh řešení poté vyladit s požadavky několika desítek dotčených orgánů, ať už jde o orgány ochrany přírody nebo správce technických sítí. Do celého procesu je vtažena i veřejnost, která má právo podávat námitky a připomínky. V celém průběhu pořizování je nutné řešit řadu střetů a sporů a vést mnohá jednání, při nichž funguje oddělení územního plánování jako garant zákonnosti.

Druhým okruhem činnosti oddělení územního plánování je vlastní územní rozvoj kraje, tedy proces obdobný pořizování územního plánu pro obce, ovšem v nadmístním měřítku. Jsou shromažďovány informace o území, např. stav jeho dopravní infrastruktury, technických sítí, přírodních i kulturních hodnot a na základě analýzy těchto dat jsou plánovány rozvojové záměry a opatření. Zájmy kraje je třeba vždy důsledně vyjednávat se sousedními kraji a ministerstvy.

Třetím okruhem činnosti oddělení je vydávání závazných stanovisek z hlediska souhladu s územně plánovací dokumentací a uplatňování cílů a úkolů územního plánování pro záměry zasahující do území více jak jednoho obvodu obce s rozšířenou působností. Oddělení územního plánování přezkoumává závazná stanoviska vydaná úřadem územního plánování. 

 
 Územní působnost pracovníků oddělení územního plánování
 
Územní působnost pracovníků oddělení územního plánování KÚ LK