Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Aktuality

Rok 2022

 

LISTOPAD

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 15. 11. 2022 se bude konat online porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

ZÁŘÍ

Stav předání úplných aktualizací územně analytických podkladů obcí (ÚAPO) pořizovaných k 31. 12. 2020
Dne 16. 9. 2022 došlo k předání dokumentace ÚAPO Železný Brod 2020 krajskému úřadu. Železný Brod se tak stal 7. ÚÚP v Libereckém kraji, který pořídil tuto dokumentaci. ÚAPO 2020 se stále pořizují na ÚÚP Frýdlant, Jilemnice a Turnov.

Další úplná aktualizace ÚAPO se bude pořizovat k 31. 12. 2024.

ČERVENEC

Upozornění na zrušení části Aktualizace č. 1 ZÚR LK
Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č. j. 64 A 1/2022-308 ze dne 14. 7. 2022, který nabyl právní moci dne 29. 7. 2022, bylo v textové části Aktualizace č. 1 ZÚR LK zrušeno nahrazení textu druhé věty v bodu a) kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území v zásadě Z47 "Kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny v souladu s platnými právními předpisy a průběžně aktualizované Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" novým textem "Kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby surovin s respektováním příslušných závěrů a opatření průběžně aktualizované Regionální surovinové politiky Libereckého kraje".

ČERVEN

Zákon č. 195/2022 Sb.
Dne 30. 6. 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 195/2022 Sb., kterým se odkládá účinnost většiny ustanovení nového stavebního zákona z 1. července 2023 na 1. července 2024. Jedná se o první technickou "odkládací" novelu. 

Vyhláška č. 164/2022 Sb.
Dne 25. 6. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 164/2022 Sb., která posunula nabytí účinnosti většiny vyhlášky č. 360/2021 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Tímto se odsunula např. klíčová část povinné standardizace územních plánů z 1. 7. 2022 na 1. 1. 2023.

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 14. 6. 2022 se bude konat online porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

DUBEN

Aktualizace ZÚR LK č. 2
Dne 26. 4. 2022 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 165/22/ZK o pořízení dílčí Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 2. Primárním cílem této aktualizace má být uvedení ZÚR LK  do souladu s nadřazenou Politikou územního rozvoje ČR, po aktualizaci č. 4.