Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Aktuality

Rok 2023

LISTOPAD

Vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Dne 28. 11. 2023 vydalo usnesením č. 557/23/ZK Zastupitelstvo Libereckého kraje dílčí Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Vydaná Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovené úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 2, budou zveřejněny při jejich doručování veřejnou vyhláškou dle § 42 odst. 10 stavebního zákona.

ŘÍJEN

Aktualizace ZÚR LK č. 3
Dne 31. 10. 2023 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 502/23/ZK o pořízení dílčí Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 3. Předmětem této aktualizace bude výhradně úprava koridorů pro železnici Praha - Liberec - hranice ČR/Polsko dle aktuální studie proveditelnosti dle čl. 95a nadřazené Politiky územního rozvoje ČR.

ZÁŘÍ

Úplné znění PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9. 2023 (po Aktualizaci č. 6)
Dne 31. 8. 2023 bylo ve Sbírce zákonů v částce 121 zveřejněno Sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR.
a základě § 31 odst. 4 stavebního zákona je tedy Aktualizace č. 6 PÚR ČR závazná od 1. 9. 2023.
Úplné znění PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9. 2023 je zveřejněno na webu MMR 
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/navrh-aktualizace-c-6-politiky-uzemniho-rozvoje-ce

SRPEN

Schválení Aktualizace č. 6 PÚR ČR a projednání Zprávy o uplatňování PÚR ČR
Dne 19. 7. 2023 vláda ČR schválila  UV č. 542/2023 návrh Aktualizace č. 6 PÚR ČR (netýkající se území Libereckého kraje), a zároveň byla projednána a vládou ČR vzata na vědomí UV č.552/2023 Zpráva o uplatňování PÚR ČR, po Aktualizaci č. 4. MMR výsledné materiály zveřejnilo dne 21. 7. 2023 na webu MMR.
Materiál týkající se Aktualizace č. 6 PÚR ČR je dostupný zde:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky (mmr.cz)

Materiál týkající se Zprávy o uplatňování PÚR ČR, po Aktualizaci č. 4 zde:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4 (mmr.cz)

Na webu MMR je zveřejněn pracovní návrh (koncept) úplného znění Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 6. Závaznost Aktualizace č. 6 PÚR ČR nastane až den po zveřejnění Sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 6 PÚR ČR ve Sbírce zákonů, předpoklad v průběhu září 2023.

ČERVEN

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 8. 6. 2023 se bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

BŘEZEN

Národní dotace na jednotný standard územního plánu

MMR dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“. Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu. Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva od 14. března 2023 do 31. října 2023. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce, které mají 5000 obyvatel nebo méně. Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023.

Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Od 7. března 2023 je v sekci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „ZÚR LK“) zveřejněn Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR LK https://oupsr.kraj-lbc.cz/AZURLKc2/VP. Veřejné projednání tohoto Návrhu proběhne 19. dubna 2023 na Krajském úřadu Libereckého kraje. Více informací v příslušné veřejné vyhlášce na úřední desce Libereckého kraje https://ginisweb.kraj-lbc.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Detail.aspx?id=KULB0B25G0LZ&por=0.

ÚNOR

Školení MMR a informace ke standardu územního plánu 
Dne 9. února proběhlo na Krajském úřadu Libereckého kraje školení Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracovatele a pořizovatele ke standardu územního plánu. Prezentace z tohoto školení a souhrnné informace o standardizaci územního plánu, včetně např. informací o možnosti získání dotací na uvedení územního plánu do standardu, jsou k dispozici na webu Ústavu územního rozvoje na následujícím odkaze https://www.uur.cz/uzemni-planovani/standardizace-uzemne-planovaci-dokumentace/.

 

Rok 2022

 

PROSINEC

Vyhláška č. 418/2022 Sb.
Ve Sbírce zákonů v částce č. 188 byla zveřejněna vyhláška č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.

Vyhláška č. 418/2022 Sb., která zavádí zejména standardizaci územních plánů, nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

LISTOPAD

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 15. 11. 2022 se bude konat online porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

ZÁŘÍ

Stav předání úplných aktualizací územně analytických podkladů obcí (ÚAPO) pořizovaných k 31. 12. 2020
Dne 16. 9. 2022 došlo k předání dokumentace ÚAPO Železný Brod 2020 krajskému úřadu. Železný Brod se tak stal 7. ÚÚP v Libereckém kraji, který pořídil tuto dokumentaci. ÚAPO 2020 se stále pořizují na ÚÚP Frýdlant, Jilemnice a Turnov.

Další úplná aktualizace ÚAPO se bude pořizovat k 31. 12. 2024.

ČERVENEC

Upozornění na zrušení části Aktualizace č. 1 ZÚR LK
Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č. j. 64 A 1/2022-308 ze dne 14. 7. 2022, který nabyl právní moci dne 29. 7. 2022, bylo v textové části Aktualizace č. 1 ZÚR LK zrušeno nahrazení textu druhé věty v bodu a) kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území v zásadě Z47 "Kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny v souladu s platnými právními předpisy a průběžně aktualizované Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" novým textem "Kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby surovin s respektováním příslušných závěrů a opatření průběžně aktualizované Regionální surovinové politiky Libereckého kraje".

ČERVEN

Zákon č. 195/2022 Sb.
Dne 30. 6. 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 195/2022 Sb., kterým se odkládá účinnost většiny ustanovení nového stavebního zákona z 1. července 2023 na 1. července 2024. Jedná se o první technickou "odkládací" novelu. 

Vyhláška č. 164/2022 Sb.
Dne 25. 6. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 164/2022 Sb., která posunula nabytí účinnosti většiny vyhlášky č. 360/2021 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Tímto se odsunula např. klíčová část povinné standardizace územních plánů z 1. 7. 2022 na 1. 1. 2023.

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 14. 6. 2022 se bude konat online porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

DUBEN

Aktualizace ZÚR LK č. 2
Dne 26. 4. 2022 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 165/22/ZK o pořízení dílčí Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 2. Primárním cílem této aktualizace má být uvedení ZÚR LK  do souladu s nadřazenou Politikou územního rozvoje ČR, po aktualizaci č. 4.