Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Aktuality

Rok 2022

ČERVEN

Vyhláška č. 164/2022 Sb.
Dne 25. 6. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 164/2022 Sb., která posunula nabytí účinnosti většiny vyhlášky č. 360/2021 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Tímto se odsunula např. klíčová část povinné standardizace územních plánů z 1. 7. 2022 na 1. 1. 2023.

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 14. 6. 2022 se bude konat online porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

DUBEN

Aktualizace ZÚR LK č. 2
Dne 26. 4. 2022 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 165/22/ZK o pořízení dílčí Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 2. Primárním cílem této aktualizace má být uvedení ZÚR LK  do souladu s nadřazenou Politikou územního rozvoje ČR, po aktualizaci č. 4.