Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Nástroje územního plánování

Povinné nástroje územního plánování

Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje je celorepublikovým dokumentem, který určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.
Bližší informace k Politice územního rozvoje ČR v aktuálním znění naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (dále jen "územní rezerva"). Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.

Bližší informace k Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje naleznete  ZDE.
Informace k Zásadám územního rozvoje ostatních krajů ČR naleznete na stránkách Ústavu územního rozvoje.

 

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) se pořizují ve třech úrovních podrobnosti:

 • ÚAP kraje (ÚAPK) pořizuje krajský úřad pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Pořízené ÚAP Libereckého kraje naleznete ZDE.
 • ÚAP obcí (ÚAPO) pořizuje úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování           územních plánů a regulačních plánů. Pořízené ÚAP obcí v Libereckém kraji naleznete ZDE.
 • ÚAP státu pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území státu v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

ÚAP obsahují:

 1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území v tematickém členění

 2. rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje: 
  • zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v tematickém členění
  • vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území
  • určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

Dobrovolné nástroje územního plánování

Územní plán

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
Bližší informace k  územním plánům naleznete ZDE.

 

Regulační plán

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.