Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Seznam oprávněných investorů

Seznam oprávněných investorů od 1. 1. 2018 dle § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákona) povinně spravují a zveřejňují krajské úřady. 

Příslušná legislativa

§ 23a odst. 1 stavebního zákona
Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investor do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

§ 23a odst. 2 stavebního zákona
Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odst. 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odst. 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Elišku Činkovou, tel. 485 226 431, email: eliska.cinkova@kraj-lbc.cz 

 

  Seznam oprávněných investorů k 9. 11. 2020 (tabulka v .xls)

 

  Dotčené obce ČEPS, a. s.

ČEPS

 

  Dotčené obce České dráhy, a. s.

České dráhy

 

  Dotčené obce ČEZ Distribuce, a. s.

OI - ČEZ

 

Dotčené obce Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

OI - FVS

 

  Dotčené obce GasNet, s. r. o.

GasNet

 

  Dotčené obce Povodí Labe, s. p.

OI - Povodí Labe 22. 4. 2020

 

  Dotčené obce Povodí Ohře, s. p.

OI - Povodí Ohře 1. 7. 2019

 

  Dotčené obce SČVK, a. s.

SČVK

 

  Dotčené obce T-Mobile Czech Republic a.s.

OI - T-Mobile