Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Seznam oprávněných investorů

Od 1. 1. 2018 krajské úřady dle stavebního zákona povinně spravují a zveřejňují Seznam oprávněných investorů.
V případě dotazů se obracejte na Mgr. Janu Loudovou, tel. 485 226 584, email: jana.loudova01@kraj-lbc.cz 

Příslušná legislativa

§ 23a odst. 1 stavebního zákona
Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investor do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

§ 23a odst. 2 stavebního zákona
Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odst. 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odst. 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

Seznam oprávněných investorů k 19. 6. 2023 - tabulka v XLS

Vizualizace území dotčených jednotlivými oprávněnými investory

  •   Dotčené obce ČEPS, a. s.

        CEPS

  •   Dotčené obce České dráhy, a. s.

CeskeDrahy

  •   Dotčené obce ČEZ Distribuce, a. s.

CEZDistribuce

  • Dotčené obce Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

FVS

  •   Dotčené obce GasNet, s. r. o.

GasNET

  •   Dotčené obce Povodí Labe, s. p.

PovodiLabe

  •   Dotčené obce Povodí Ohře, s. p.

PovodiOhre

  •   Dotčené obce SČVK, a. s.

SCVK

  •   Dotčené obce T-Mobile Czech Republic a.s.

T-mobile