Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Základní informace, legislativa

Legislativa

Zákony

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stabvě (zákon o vyvlastnění).
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.
 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (nový stavební zákon - částečně účinný).

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Přechodná ustanovení

(ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon)

Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.

Portál veřejné správy

Aktuální znění zákonů naleznete na webových stránkách portál veřejné správy, kde se po zadání čísla předpisu daný právní předpis zobrazí.

Používané zkratky

 • ISÚP - informační systém územního plánování
 • MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
 • ORP – obec s rozšířenou působností
 • PÚR – politika územního rozvoje
 • RP – regulační plán
 • ÚAP – územně analytické podklady
 • ÚP – územní plán
 • ÚPD – územně plánovací dokumentace
 • ÚPO – územní plán obce
 • ÚPP – územně plánovací podklady (zahrnují územně analytické podklady a územní studie)
 • ÚPSÚ, ÚPNSÚ – územní plán sídelního útvaru
 • ÚS – územní studie (původně urbanistická studie)
 • ÚÚP – úřad územního plánování
 • ZÚR – zásady územního rozvoje