Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání

08. 09. 2015

V procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) byla zahájena další etapa, kterou je projednání jejího prvního pracovního návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území.

Návrh první aktualizace byl pořízen Odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje zejména na základě Zprávy o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období, kterou schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání dne 25. února 2014 a dokumentu Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, kterou schválila vláda dne 15. dubna 2015.

Předmětem projednání této celokrajské územně plánovací dokumentace jsou výhradně aktualizované části ZÚR LK. Projednání probíhá ve více etapách. První z nich je, dle stavebního zákona, takzvané společné jednání s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji. Má zejména prověřit, zda navrhované změny v ZÚR LK nejsou v rozporu s rezortními veřejnými zájmy, které hájí příslušné dotčené orgány, a případně v rozporu se širšími vztahy, které hájí ministerstvo pro místní rozvoj, sousední kraje a sousední státy.

Přestože jsou v této fázi klíčová především odborná stanoviska dotčených orgánů, je již tento pracovní návrh Aktualizace ZÚR LK dle stavebního zákona zveřejňován na webu Libereckého kraje. Veřejnost k němu může dle stavebního zákona uplatnit písemné připomínky do 23. října 2015. Více informací je k dispozici na příslušné veřejné vyhlášce vystavené v každé obci a na webové stránce Libereckého kraje k ZÚR LK: http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje.

Všechna došlá stanoviska, připomínky a vyjádření budou posouzena a po vyhodnocení zohledněna v úpravě návrhu Aktualizace ZÚR LK i Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území. Teprve takto upravené dokumenty budou následně předloženy veřejnosti v rámci veřejného projednání, které se předpokládá na konci roku 2016.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624