Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Připravuje se veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

14. 07. 2020

V rámci dlouhodobého procesu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) se připravuje veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území.

ZÚR LK jsou základní územně plánovací dokumentací kraje pořizovanou dle stavebního zákona. ZÚR stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a územní rezervy. ZÚR zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a koordinují územně plánovací činnost obcí.

Veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území se bude konat dne 23. července 2020 na Krajském úřadu Libereckého kraje. V rámci veřejného projednání bude nejprve podán odborný výklad zveřejněných dokumentů a následně bude dán prostor na dotazy.

Zveřejněný Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území a více informací k jejich veřejnému projednání a k možnosti jejich připomínkování dle stavebního zákona je na webu odboru územního plánování a stavebního řádu ZDE.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419