Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územně analytické podklady obcí

Územně plánovací podklady slouží k zjišťování a vyhodnocování stavu území, ověřují možnosti a podmínky jeho změn a slouží k pořízení územně plánovací dokumentace, její aktualizaci nebo změně a pro rozhodování v území obcí. 

Územně analytické podklady slouží k zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, hodnot území, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování vyváženosti vztahu podmínek v území pro příznivé životní prostředí, pro sociální soudržnost a pro hospodářský rozvoj (rozbor udržitelného rozvoje území) a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

ÚAP obsahují:

  1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území v tematickém členění
  2. rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje: 
    • zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v tematickém členění
    • vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území
    • určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích