Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Vyvlastnění

Odbor územního plánování a stavebobr_vyvlastneniního řádu (OÚPSŘ) je odvolacím orgánem k vyvlastňovacím úřadům, kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území Liberckého kraje.

Vyvlastnění se řídí zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. Účely vyvlastnění jsou upraveny např. ustanovením § 170 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  v ust. § 55a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 33 zák. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 7 zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 60 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 15 odst. 3 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 3 odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 104 odst. 4 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.