Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR LK pro veřejné projednání (k projednání)

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „ZÚR LK“) zkráceným postupem a jejím obsahu byl dle § 42b odst. 1 stavebního zákona zpracován Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR LK pro veřejné projednání. Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR LK pro veřejné projednání se spolu s oznámením o konání veřejného projednání doručují dle § 42b odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR LK SE KONÁ dne 19. DUBNA 2023 od 13,00 hodin v Liberci,  U Jezu 642/2a, v multifunkčním sále, ve 3. patře budovy C Krajského úřadu Libereckého kraje. Vstup bočním vchodem (cca 30 m nalevo od hlavního vchodu do budovy krajského úřadu). 

Dle § 42b odst. 4 ve spojení s § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou proti Návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR LK pro veřejné projednání podat dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání NÁMITKY. Každý může do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání k Návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR LK uplatnit PŘIPOMÍNKY. Dotčené orgány uplatňují dle § 42b odst. 4 stavebního zákona do 7 dnů ode dne veřejného projednání STANOVISKO. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Předmětem projednání (obsahem námitek a připomínek) mohou být výhradně měněné (aktualizované) části ZÚR LK.

I. NÁVRH AKTUALIZACE Č. 2 ZÚR LK (VÝROK)

TEXTOVÁ ČÁST
- Text výroku v PDF  - TEXT

GRAFICKÁ ČÁST
- Výkres uspořádání území kraje v PDF - VÝKRES
- Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability v PDF - VÝKRES
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v PDF - VÝKRES

II. ODŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 2 ZÚR LK

TEXTOVÁ ČÁST
- Text odůvodnění část 1 v PDF - TEXT
- Text odůvodnění část 2 - text ZÚR LK s vyznačením změn řešených v Aktualizaci č. 2 ZÚR LK (srovnávací text) v PDF - TEXT

GRAFICKÁ ČÁST
- Koordinační výkres v PDF - VÝKRES
- Výkres širších vztahů v PDF - VÝKRES