Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Informační systém územního plánování - dokumenty, GIS

Informační systém pro podporu územního plánování v Libereckém kraji (ISPUP) obsahuje hierarchicky uspořádané dokumenty (nástroje)  územního plánování týkající se Libereckého kraje, které územně plánovací činností vytvářejí orgány územního plánování. 

Územně plánovací dokumenty Libereckého kraje

     Územně plánovací dokumentace kraje (ÚPD)

  • ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK) - stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a územní rezervy. ZÚR zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje a koordinují územně plánovací činnost obcí. ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

     Územně plánovací podklady kraje (ÚPP)

  • ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY LIBERECKÉHO KRAJE (ÚAP LK) - ÚAP slouží k zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, hodnot území, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování vyváženosti území pro udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. ÚAP kraje pořizuje krajský úřad pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.
  • ÚZEMNÍ STUDIE navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

​Územně plánovací dokumenty obcí

     Územně plánovací dokumentace obcí (ÚPD)

  • ÚZEMNÍ PLÁNY (ÚP) stanoví koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání. ÚP řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněně přípustné funkční využití ploch. ÚP zpřesňuje nadřazené územně plánovací dokumentace.

     Územně plánovací podklady obcí (ÚPP)

  • ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ÚAPO) - struktura ÚAPO je stejná s ÚAP kraje. ÚAPO jsou však zpracovány ve větší podrobnosti, neboť jsou podkladem zejména pro územní plány. ÚAPO pořizuje úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

Územně plánovací dokumenty státu

Územně plánovací dokumenty okolních krajů (regionů)

Informace k ZÚR a ÚAP všech krajů jsou umístěny na Portálu územního plánování Ústavu územního rozvoje.