Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj projednává finální návrh aktualizace zásad územního rozvoje. Ta mimo jiné řeší, kudy by mohly vést silnice či železnice

17. 03. 2021

Stavební zákon ukládá všem krajům mít zásady územního rozvoje. Návrh Aktualizace č. 1 tohoto závazného dokumentu odsouhlasili včera krajští radní. Jsou v něm mimo jiné zapracovány úpravy koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu.

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje jsou důležitým dokumentem, který vytváří podmínky pro rozvoj území kraje,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.   

Klíčovým dopravním záměrem obsaženým v Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (AZÚR LK) je koridor pro umístění nové trasy silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice pro zlepšení silničního propojení Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Na základě aktuálních podkladů byly aktualizovány i další dopravní koridory. Jedná se např. o napojení Frýdlantska silnicí I/13, obchvat České Lípy nebo obchvat Mimoně. Územní rezerva pro krajskou silnici II. třídy Liberec–Osečná vedoucí dlouhým tunelem pod Ještědským hřbetem byla na základě dříve pořízené územní studie nahrazena koridorem vedeným ve stopě stávajících silnic III. třídy z Osečné přes Ještěd do Horního Hanychova v Liberci a dále trasou po tzv. sběrné obvodové komunikaci přes Průmyslovou zónu Liberec Jih do nového napojení průmyslové zóny na silnici I/35 v Doubí.

K návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje bylo uplatněno 11 námitek a 103 připomínek. Nejvíce jich bylo k dlouhodobě problematickému záměru vedení VVN 110 kV z Nového Boru do Varnsdorfu přes CHKO Lužické hory pro zásobování Šluknovského výběžku elektřinou, který byl zapracován na základě úkolu z nadřazené Politiky územního rozvoje ČR a závazného souhlasného stanoviska EIA, které k záměru vydalo Ministerstvo životního prostředí.

K rozsáhlé dokumentaci Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje bylo pořízeno i tzv. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které mimo jiné vyhodnotilo vliv všech navržených změn v krajském územním plánu na životní prostředí.

Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje musí ještě projednat zástupci třech krajských zastupitelských výborů (výbor dopravy, výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výbor životního prostředí a zemědělství) a rozhodnout o něm musí krajští zastupitelé. „Ti navíc budou mít na konci letošního března možnost zúčastnit se semináře na toto téma,“ uzavřel radní Ulvr.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419