Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Elektronizace veřejné správy v Libereckém kraji zjednoduší občanům přístup k zaručeným prostorovým datům

06. 02. 2018

Správa a optimalizace Digitální mapy veřejné správy (dále DMVS) – https://dmvs.kraj-lbc.cz/patří mezi významné priority Libereckého kraje. Cílem DMVS je rozvoj služeb a funkcionalit v různých odvětvích lidské činnosti. Nedílnou součástí tohoto systému je i Digitální technická mapa (dále DTM). Liberecký kraj neustále pracuje na rozšiřování zdrojů, ze kterých lze čerpat data, která odráží reálnou skutečnost, a dále je pak poskytovat v jednom uceleném prostoru. Všechny dostupné informace jsou garantovány poskytovateli. Využít je může veřejná správa i běžný uživatel.

„V praxi tak uživatel získává informace v různých životních situacích, a to v celkových vazbách a souvislostech. Tím může zrychlit své rozhodovací procesy. Běžný občan využije systém třeba ve vztahu své nemovitosti k inženýrským sítím, protože z DTM je možné okamžitě zjistit, kde a v jaké vzdálenosti se potřebné sítě nacházejí. Ze systému je také patrné, zda je pozemek, který chce občan koupit, zatížen věcným břemenem či jinými právními vadami a tím dopředu nabyvatel pozemku nebo stavebník předchází budoucím problémům. Využívat systém mohou i orgány veřejné správy. Ty na základě informací z digitální mapy mohou vydávat různá vyjádření či doporučení pro běžného občana, který se díky tomu může dozvědět důležité informace, které využije, třeba ve chvíli, kdy se rozhodne pro stavbu rodinného domu, a s tím spojených vyjadřovacích a povolovacích procesů. Právě v těchto případech může být DTM neodmyslitelným pomocníkem.“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky. 

Systém již nyní disponuje informacemi o infrastruktuře velkých správců sítí (plyn, elektřina, telekomunikace), v brzké době přibydou datové podklady klíčových správců vodovodů a kanalizací. Uživatel se pak dozví o vedení vodovodního řadu, o umístění vodních zdrojů, vodojemů, čerpacích stanic či úpraven vody. Dále o čistírnách odpadních vod, kanalizačních stok a podobně.

Úloha měst a obcí Libereckého kraje, jenž mají vlastní infrastrukturu a realizují stavební investiční akce, hraje v DTM též podstatnou roli. Mnohdy se totiž týká i konkrétních občanů daného území. Liberecký kraj nabízí spolupráci na tvorbě DMVS a DTM všem, kteří se podílí na správě a utváření území kraje. Jako první přistoupilo ke spolupráci statutární město Liberec. Díky vzájemné důvěře partnerů a technologiím umožňujícím distribuovanou správu dat na jednom místě je možné provádět aktualizaci a rozvoj systému DTM města Liberce i v prostředí Digitální technické mapy Libereckého kraje. „Dá se očekávat, že během letošního roku přibydou další obce a města, jež využijí těchto možností,“ dodala Jitka Volfová.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302