Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Formuláře a tiskopisy

Vzhledem k tomu, že pro činnosti vykonávané odborem územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ) nelze zpracovat jednotné formuláře, uvádíme alespoň obecné zásady:

Odvolání

V případě opravného prostředku – odvolání – proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, OÚPSŘ je nezbytné se především řídit poučením v písemném vyhotovení rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání  podat. Poučení o odvolání je uvedeno v závěru každého rozhodnutí. 

Odvolání lze podat:
          – poštou
          – osobně na podatelně krajského úřadu nebo přímo na odboru územního plánování a stavebního řádu, kancelář č. 1324

Odvolání  lze podat písemně nebo ústně do protokolu (ústně pouze na odboru územního plánování a stavebního řádu)  a to formou volně psaného textu.

Náležitosti odvolání:
          – kdo se odvolává
          – proti jakému rozhodnutí krajského úřadu se odvolává (číslo jednací, datum vydání)
          – důvody odvolání (není povinný údaj)


Stížnosti

lze podávat:

a) písemně
           – poštou;
           – osobním doručením do podatelny kraje;
           – v elektronické podobě (emailem na adresu)
           – datovými schránkami (bez elektronického podpisu).

b) ústně na sekretariátu OÚPSŘ, kancelář č. 1325. Pokud stížnost nelze ihned vyřídit, bude se stěžovatelem sepsán protokol o ústním podání. Protokol podepíše stěžovatel a zaměstnanec, který zápis pořídil.

Stížnosti nelze podávat telefonicky.Formuláře žádostí

Žádost o územně plánovací informaci Žádost o ÚPI

Pasport údaje o území Pasport údaje o území 

Doklad o projednání územně analytických podkladů Doklad o projednání ÚAP 

 

Odkazy na formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána, naleznete ZDE.