Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

5. Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK pro veřejné projednání

Na základě vyhodnocení výsledků projednání Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) v rámci společného jednání a souhlasného stanoviska SEA byl Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK dle § 38 odst. 2 stavebního zákona upraven pro veřejné projednání. Upravený a posouzený Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK pro veřejné projednání a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území se spolu s oznámením o konání veřejného projednání doručují dle § 39 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou ZDE.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území SE KONÁ dne 23. ČERVENCE 2020 od 12,30 hodin v Liberci,  U Jezu 642/2a, v multifunkčním sále, ve 3. patře budovy C Krajského úřadu Libereckého kraje. Vstup bočním vchodem (cca 30 m nalevo od hlavního vchodu do budovy krajského úřadu). 

Dle § 39 odst. 2 mohou proti Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK pro veřejné projednání podat dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti do 7 dnů ode dne veřejného projednáNÍ NÁMITKY. Dotčené orgány a MMR uplatňují do 7 dnů ode dne veřejného projednání STANOVISKO k částem Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK, které byly od společného jednání v roce 2018 měněny. Každý může do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit PŘIPOMÍNKY k Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Předmetem projednání (obsahem námitek a připomínek) Aktualizace č. 1 ZÚR LK mohou být výhradně měněné (aktualizované) části ZÚR LK.

NÁVRH AKTUALIZACE Č. 1 ZÚR LK

I. VÝROK

TEXTOVÁ ČÁST
- Text výroku (návrhu) v PDF ZDE

GRAFICKÁ ČÁST
- Výkres uspořádání území kraje v PDF ZDE
- Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability v PDF ZDE
- Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality v PDF ZDE
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v PDF ZDE
- Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií v PDF ZDE
- Schéma Kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory v PDF ZDE
- Schéma Vymezení městských a venkovských prostorů na území kraje v PDF ZDE
- Schéma Území s prioritním řešením ochrany proti povodním v PDF ZDE
- Schéma Rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umísťování vysokých větrných elektráren v PDF ZDE

II. ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST
- Text odůvodnění v PDF ZDE
- Text ZÚR LK s vyznačením změn řešených v aktualizaci č. 1 - tzv. srovnávací text v PDF ZDE

GRAFICKÁ ČÁST
- Koordinační výkres v PDF ZDE
​- Výkres širších vztahů v PDF ZDE
- Schéma migrace savců v PDF ZDE

VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE Č. 1 ZÚR LK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ČÁST
- Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území v PDF ZDE

GRAFICKÁ ČÁST
- Výkres NATURA 2000 v PDF ZDE
- Výkres ochrana přírody a krajiny v PDF ZDE
- Výkres ochrana památek v PDF ZDE
- Výkres zemědělský a půdní fond v PDF ZDE
- Výkres územního sytému ekologické stability v PDF ZDE