Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní plány

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Stav ÚP leden 2023

 

Mapová úloha Územní plány v Libereckém kraji

Pro usnadnění dostupnosti informací o územních plánech pořízených pro obce Libereckého kraje byla zřízena průběžně aktualizovaná mapová úloha Územní plány v Libereckém kraji.

Mapová úloha informuje, zda obec má či nemá platný územní plán (popřípadě jeho starší typy tzv. "územní plán obce" nebo "územní plán sídelního útvaru“). Po kliknutí na obec s pořízeným územním plánem se na obrazovce ukáže odkaz na kartu příslušné obce, kde jsou k dispozici informace o jejím územním plánu a jeho jednotlivých částech, které lze prohlížet nebo stáhnout.  Staré typy územních plánů nejsou k dispozici v digitální podobě v mapové úloze na webu, ale pouze vytištěné k nahlédnutí na Krajském úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování 13. patro, případně u příslušné obce, u příslušného stavebního úřadu nebo příslušného úřadu územního plánování.

Upozornění: Mapová aplikace Územní plány v Libereckém kraji má POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER a pro závazné informace je třeba KONTAKTOVAT zejména PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD NEBO ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.