Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní plány

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

 

 Stav územních plánů k 1. 1. 2021

Stav územních plánů k 1. 1. 2021

Mapová úloha Územní plány v Libereckém kraji

Pro usnadnění dostupnosti informací o územních plánech pořízených pro obce Libereckého kraje byla zřízena průběžně aktualizovaná mapová úloha Územní plány v Libereckém kraji na odkazu https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c6f597d8b8ef467f946db08e2c520e2c

Mapová úloha (pro spuštění je nutno v prohlížeči povolit Adobe Flash Player) informuje, zda obec má či nemá platný územní plán (popřípadě jeho starší typy tzv. "územní plán obce" nebo "územní plán sídelního útvaru“ zpracované podle starého stavebního zákona). Po kliknutí na obec s pořízeným územní plánem se na obrazovce ukáže odkaz na kartu příslušné obce, kde jsou k dispozici informace o jejím územním plánu a jeho jednotlivých částech, které lze prohlížet nebo stáhnout.  Staré typy územních plánů nejsou k dispozici v digitální podobě v mapové úloze na webu, ale pouze vytištěné k nahlédnutí na Krajském úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování 13. patro, případně u příslušné obce, u příslušného stavebního úřadu nebo příslušného úřadu územního plánování.

Upozornění: Mapová aplikace Územní plány v Libereckém kraji má POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER a pro závazné informace je třeba KONTAKTOVAT zejména PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD NEBO ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.

 

Jednoduchý datový model územního plánu

U některých obcí je k dispozici Jednoduchý datový model územních plánů, tzv. JDM ÚP. Jedná se o vizualizaci doplňujících výstupů z již ukončeného dotačního programu Libereckého kraje na pořízení digitálního územního plánu formou mapových aplikací. Pokud obec obdržela od Libereckého kraje dotaci na pořízení ÚP, měla povinnost předat krajskému úřadu JDM ÚP. JDM ÚP je standardizovaná datová sada vytvořená zpracovatelem digitálního územního plánu při jeho tvorbě. Datová sada JDM ÚP obsahuje klíčové územně plánovací informace za území konkrétní obce.